Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσ/νίκης: ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ απέρριψαν ψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού!

Μια μόλις μέρα μετά την τερά­στια συγκέ­ντρω­ση στην Πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους με σύν­θη­μα «Τα δημό­σια αγα­θά πάνω από τα κέρ­δη τους»,…

Επικαιρότητα
Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο δικηγόρος Βασίλης Τομπουλίδης

Ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, δικη­γό­ρος, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, θα είναι υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…

Επικαιρότητα
Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλονίκης»: Για την απόρριψη της μετονομασίας της οδού Λαγκαδά σε «Μίκη Θεοδωράκη»

«Ανά­ξιος» ο Μ. Θεο­δω­ρά­κης, «άξιος» ο ταγ­μα­τα­σφα­λί­της… Με μια άνευ προη­γου­μέ­νου, ανι­στό­ρη­τη και προ­κλη­τι­κή από­φα­σή της, η επι­τρο­πή της Αποκεντρωμένης…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Νέο ψήφισμα καταδίκης της μεθοδευμένης αστυνομικής αυθαιρεσίας

Νέο ψήφι­σμα κατα­δί­κης της μεθο­δευ­μέ­νης αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, ατι­μω­ρη­σί­ας στα πλαί­σια της εντει­νό­με­νης κρα­τι­κής κατα­στο­λής, κατέ­θε­σε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα

Την στά­ση του δημάρ­χου της πόλης που ζήτη­σε να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η απο­χή των εργα­ζό­με­νων στη καθα­ριό­τη­τα, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…

Επικαιρότητα
Μέρα μεγάλης ντροπής για το Δήμο Θεσσαλονίκης με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση και από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανή­με­ρα της Μέρας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και της…

Κοινωνία
Τραυματισμός παιδιού στη Θεσσαλονίκη: Απόδοση ευθυνών και τις αυστηρότερες των κυρώσεων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός ενός παι­διού στη παι­δι­κή χαρά της Νέας Παρα­λί­ας δεν προ­σφέ­ρε­ται για “επι­φα­νεια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση”. Επι­βάλ­λει όμως την εξαντλητική…

Επικαιρότητα
Ποιοί θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία της Θεσσαλονίκης; Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Δημο­σιεύ­μα­τα του τύπου ανα­φέ­ρουν ότι το Σώμα Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (με εντο­λή ποιού?) ανέ­λα­βε να εξε­τά­σει αν είναι νόμι­μη η…