Περιήγηση: Μενέλαος Λουντέμης

Εκδηλώσεις
Μακρόνησος, «Οδός Αβύσσου, αριθμός 0», το χρονικό της φρίκης και του μαρτυρίου στο «OLVIO theater»

Το χρο­νι­κό της φρί­κης και του μαρ­τυ­ρί­ου στη Μακρό­νη­σο όπως το κατέ­γρα­ψε ο Μενέ­λα­ος Λου­ντέ­μης στο «Οδός Αβύσ­σου, αριθ­μός 0», διασκευασμένο…

Απόψεις
Πάρκιν το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη και άλλες «εικόνες» ενός πολιτισμού που καταρρέει…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πάρ­κιν το σπί­τι του Νίκου Καζαν­τζά­κη στο Ηρά­κλειο της Κρή­της. Γκρε­μί­στη­κε το σπί­τι του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη στον…

Ατέχνως
Ο δικός μου Νοέμβρης

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Έχει κάτι «μυστη­ρια­κό και μεγά­λο» πάντα αυτός ο Νοέμ­βρης, ως ο ενδέ­κα­τος μήνας της χρο­νιάς. Μια σειρά…