Περιήγηση: ΜεΡΑ25

Επικαιρότητα
ΜεΡΑ25: Κι’ άλλη παραίτηση στελέχους με βαριές κατηγορίες περί «παραβίασης καταστατικού», «κλίκες» και «νεποτισμό»

Με κατη­γο­ρί­ες για «παρα­βί­α­ση του κατα­στα­τι­κού», «ανυ­παρ­ξία στρα­τη­γι­κής», «νεπο­τι­σμού» και… «ναρ­κισ­σι­σμού» συνο­δεύ­τη­κε άλλη μια παραί­τη­ση στε­λέ­χους του ΜεΡΑ25. Αυτήν την…

Επικαιρότητα
Για έλλειμμα δημοκρατίας και σεξισμό κατηγορεί το ΜεΡΑ25 η ανεξάρτητη βουλευτής Α. Αδαμοπούλου

Για έλλειμ­μα δημο­κρα­τί­ας, αξιο­κρα­τί­ας, δια­φά­νειας αλλά και σεξι­σμό κατη­γό­ρη­σε το ΜεΡΑ25 η ανε­ξάρ­τη­τη πλέ­ον βου­λευ­τής Αγγε­λι­κή Αδα­μο­πού­λου μιλώ­ντας στον ραδιοφωνικό…

Πολιτική
Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΜεΡΑ25 η Αγγελική Αδαμοπούλου κάνοντας λόγο για «κλειστή λέσχη εκλεκτών»

Την απο­χώ­ρη­σή της από την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΜεΡΑ25 ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η βου­λευ­τής Α’ Αθη­νών Αγγε­λι­κή Αδα­μο­πού­λου. Σύμ­φω­να με την…