Περιήγηση: ΜεΡΑ25

Πολιτική
Μεταγραφικός καύσωνας

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η καλο­και­ρι­νή μετα­γρα­φι­κή περί­ο­δος στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα. Η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε Δημα­δά­μα, η οποία κοι­μή­θη­κε μέλος…

Επικαιρότητα
Πρώην βουλευτής του ΜεΡΑ25 κατεβαίνει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με… πρώην υποψήφιο βουλευτή του Βελόπουλου

Της… «μετα­γρα­φής» το κάγκε­λο γίνε­ται στα αστι­κά κόμ­μα­τα, ενό­ψει των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών του Οκτώ­βρη. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μορ­φή διάλυσης…

Απόψεις
Κόμματα μιας χρήσης

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Όλα ανε­ξαι­ρέ­τως τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν ταξι­κά, και κατ’ επέ­κτα­ση, οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η Αστι­κή και…