Περιήγηση: Νίκος Γκάλης

Αθλητικά
Χιλιάδες κόσμου αποθέωσαν τον Νίκο Γκάλη, τον άνθρωπο που άλλαξε την πορεία και την Ιστορία του ελληνικού μπάσκετ

Περί­που 14.000 φίλοι του μπά­σκετ και της Εθνι­κής Ομά­δας τίμη­σαν τον ανε­πα­νά­λη­πτο Νίκο Γκά­λη στο περι­θώ­ριο του φιλι­κού αγώ­να της…

Απόψεις
Η τέχνη που αυτοπεριορίζεται ενισχύει την λογοκρισία της (σχόλιο για τους οπαδικούς βανδαλισμούς σε γκράφιτι με τον Νίκο Γκάλη)

Σχο­λιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ένα γκρά­φι­τι, εμπνευ­σμέ­νο από τον μπα­σκε­τι­κό θρύ­λο Νίκο Γκά­λη, σχε­δια­σμέ­νο σε ένα τοί­χο παλιού σπιτιού…