Περιήγηση: Νόμος Κατρούγκαλου

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μεγάλη συγκέντρωση συνταξιούχων — Απαιτούν πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις Φωτο_Video

Έξω από το υπ. Οικο­νο­μι­κών τώρα οι συντα­ξιού­χοι Συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών στο Σύνταγ­μα, πραγ­μα­το­ποιούν οι συντα­ξιού­χοι, στο…

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι μηχανικοί στο δρόμοτου αγώναενάντια στο εχθρικό αστικό κράτος και στους καρεκλοκένταυρους

Τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών του ΤΣΜΕΔΕ, που δεν υπο­χω­ρούν, αλλά διεκ­δι­κούν αυτά που τους αρπά­ξα­νε παρου­σί­α­σαν σε συνέντευξη…

Επικαιρότητα
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας για το Ασφαλιστικό

Κινη­το­ποί­η­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα, αντα­πο­κρι­νό­με­να στο κάλε­σμα του ΠΑΜΕ και στέλ­νο­ντας άμεση…

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι κατέρριψαν την προπαγάνδα της κυβέρνησης για το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο — Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους

Τους κυβερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς κατέρ­ρι­ψαν έναν προς έναν και τεκ­μη­ριω­μέ­να και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να οι εκπρό­σω­ποι των συντα­ξιού­χων, στη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου των…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση ΝΔ: Θωρακίζει τον νόμο Κατρούγκαλου — ανοίγει δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των επικουρικών

Την κλι­μά­κω­ση της ενιαί­ας επί­θε­σης στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση από τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, η οποία εντά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, έρχεται…

Επικαιρότητα
Προαναγγελία των νέων αντεργατικών «εμβληματικών πρωτοβουλιών» για το 2020

Την προ­σή­λω­ση της κυβέρ­νη­σης στη συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής με «νέες εμβλη­μα­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες», όπως τις χαρα­κτη­ρί­ζουν, κορω­νί­δα των…

Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 🚩 Καμία αναμονή, καμία ανοχή στο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» της κυβέρ­νη­σης, το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει τα εξής: «Ο…