Περιήγηση: Οδηγητής

Διεθνή
Ευρωεκλογές: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συναίνεση αστών και οπορτουνιστών #ΤΩΡΑ ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση

Η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος για τις Ευρω­ε­κλο­γές του Ιου­νί­ου έχει πλέ­ον και επί­ση­μα ξεκι­νή­σει και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα δια­τυ­πώ­νουν τις…

Διεθνή
Γιώργος Μαρίνος στον “Οδηγητή”: Ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου απαιτεί την ένταση της λαϊκής δράσης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

«Οδη­γη­τής»: Πριν λίγα χρό­νια, μεγά­λο μέρος του κόσμου δεν θα μπο­ρού­σε να φαντα­στεί ότι θα βλέ­πα­με τόσους πολέ­μους και συγκρούσεις…

Αθλητικά
Featured Video Play Icon
ΚΝΕ-“ΟΔΗΓΗΤΗΣ”: το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ “ΧΑΟΣ” και η κατάσταση “χαμηλότερες” κατηγορίες ποδοσφαίρου

Υπό τον τίτλο «Πρω­τά­θλη­μα Δεύ­τε­ρης Κατη­γο­ρί­ας — ΧΑΟΣ», το ντο­κι­μα­ντέρ, που είναι χωρι­σμέ­νο σε 3 μέρη, προ­βλή­θη­κε στην ιδιαί­τε­ρα ενδιαφέρουσα…