Περιήγηση: Παιδική πορνογραφία

Επικαιρότητα
Σύλληψη 40χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας — Πώς «παγίδευσε» έναν 14χρονο

Ένας 40χρονος συνε­λή­φθη στη Δρά­μα για κατο­χή οκτώ αρχεί­ων με υλι­κό παι­δι­κής πορ­νο­γρα­φί­ας. Είχε προη­γη­θεί καταγ­γε­λία, σύμ­φω­να με την οποία…

Επικαιρότητα
Βρετανία: Καταγγελία ότι παρουσιαστής του BBC πλήρωvε έφηβο να του στέλνει φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου

Υπό την πίε­ση της κυβέρ­νη­σης, η διοί­κη­ση του BBC ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ξεκί­νη­σε έρευ­να έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες που δημο­σιεύ­τη­καν στον…

Επικαιρότητα
Παιδική πορνογραφία: Συνελήφθησαν δύο άνδρες, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος άλλων δύο

Ακό­μα τέσ­σε­ρις υπο­θέ­σεις παι­δι­κής πορ­νο­γρα­φί­ας εξι­χνί­α­σε η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος. Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας δύο άνδρες…

Επικαιρότητα
Συγγραφέας παιδικών βιβλίων κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Σοβα­ρές κατη­γο­ρί­ες για κατο­χή υλι­κού παι­δι­κής πορ­νο­γρα­φί­ας αντι­με­τω­πί­ζει γνω­στός Έλλη­νας συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κών βιβλί­ων. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο κατη­γο­ρού­με­νος συγ­γρα­φέ­ας παραμένει…

Επικαιρότητα
Σκιάθος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής αεροδρομίου

Συνε­λή­φθη ο 39χρονος υπο­διοι­κη­τή του Πυρο­σβε­στι­κού Σταθ­μού Αερο­λι­μέ­να Σκιά­θου, έπει­τα από την καταγ­γε­λία της συντρό­φου του για παι­δι­κή πορ­νο­γρα­φία. Η…