Περιήγηση: Παιδική πορνογραφία

Επικαιρότητα
Σκιάθος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής αεροδρομίου

Συνε­λή­φθη ο 39χρονος υπο­διοι­κη­τή του Πυρο­σβε­στι­κού Σταθ­μού Αερο­λι­μέ­να Σκιά­θου, έπει­τα από την καταγ­γε­λία της συντρό­φου του για παι­δι­κή πορ­νο­γρα­φία. Η…