Περιήγηση: Πανδημία Κορονοϊού

Επιστήμη
Οι ανεμβολίαστοι 55–64 ετών έχουν 47 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποκύψουν από Covid-19

Ο εμβο­λια­σμός μειώ­νει σημα­ντι­κά τον κίν­δυ­νο θανά­του από Covid-19, σύμ­φω­να με έκθε­ση του Ινστι­τού­του Δημό­σιας Υγεί­ας Sciensano, που δημο­σιεύ­ε­ται στην…

Επικαιρότητα
Μακάβριος κυνισμός από τον Κ. Μητσοτάκη: «Επιτυχία» της κυβέρνησης οι… 8.160 νεκροί!

Σε ένα άνευ προη­γου­μέ­νου μακά­βριο σχό­λιο προ­χώ­ρη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης μιλώ­ντας στην προ ημε­ρη­σί­ας δια­τά­ξε­ως συζή­τη­ση στη Βου­λή. Επιχειρώντας…

Επικαιρότητα
Αγωνιστικός συναγερμός για μέτρα προστασίας της υγείας του λαού

Παμπει­ραϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο Σάβ­βα­το 3 Απρί­λη 💀 Εστί­ες δια­σπο­ράς εργο­στά­σια, λιμά­νι, καρά­βια, σού­περ μάρ­κετ Αγω­νι­στι­κός συνα­γερ­μός ηχεί στα εργο­στά­σια, στις μεγάλες…

Επικαιρότητα
Οριακή η κατάσταση πρέπει να επιταχτούν ιδιωτικές δομές με κλίνες και ΜΕΘ

Την ορια­κή κατά­στα­ση υπάρ­χει στο νοσο­κο­μείο «Αττι­κόν» περιέ­γρα­ψε ο για­τρός Γιώρ­γος Σιδέ­ρης τονί­ζο­ντας ότι πρέ­πει να επι­τα­χτούν μεγά­λες ιδιω­τι­κές δομές…

Επικαιρότητα
Απανωτά εκατοντάδες νέα κρούσματα Covid σε κέντρα διανομής Amazon τώρα και του Καναδά

Με από­φα­ση υγειο­νο­μι­κών αρχών σε πόλη του Κανα­δά –κοντά στο Τορό­ντο, ανα­στάλ­θη­κε η λει­τουρ­γία εγκα­τα­στά­σε­ων της Amazon, όπου εργά­ζο­νται πάνω…