Περιήγηση: Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967

Επικαιρότητα
Εκδήλωση ΚΚΕ στο ΕΜΠ: Εκτιμήσεις και συμπεράσματα από την περίοδο της δικτατορίας VIDEO+ΦΩΤΟ

Σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Πανε­πι­στη­μί­ων — Έρευ­νας Αττι­κής του ΚΚΕ και των Οργα­νώ­σε­ων Σπου­δά­ζου­σας και Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής της ΚΝΕ,…

Ιστορία
Ο πρώτος εορτασμός των «Δεκεμβριανών» από την Απριλιανή δικτατορία (Ντοκουμέντα)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τα 50 χρό­νια από την επι­βο­λή της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας παρου­σιά­ζου­με δύο μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντα. Βρίσκονται…

Ιστορία
«…Να παρακολουθή εμπιστευτικώς και αθορύβως και αναφέρη…» Συμμετέχοντας στις «εθνικές εκδηλώσεις» στην 7χρονη δικτατορία

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ξεχω­ρι­στό κομ­μά­τι της «λει­τουρ­γί­ας» του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος ήταν η διορ­γά­νω­ση πολυά­ριθ­μων εκδη­λώ­σε­ων «εθνι­κού χαρα­κτή­ρα) (ορι­σμέ­νες…