Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

«…Να παρακολουθή εμπιστευτικώς και αθορύβως και αναφέρη…» Συμμετέχοντας στις «εθνικές εκδηλώσεις» στην 7χρονη δικτατορία

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Ξεχωριστό κομμάτι της «λειτουργίας» του δικτατορικού καθεστώτος ήταν η διοργάνωση πολυάριθμων εκδηλώσεων «εθνικού χαρακτήρα) (ορισμένες μάλιστα και «φαραωνικού τύπου» με μπόλικο κτς) με στόχο την «διαπαιδαγώγηση» του πληθυσμού με τα περίφημα «ελληνοχριστιανικά ιδεώδη», επενδυμένα πάντα και με τον απαραίτητο αντικομμουνισμό. Για τη επιτυχία των εκδηλώσεων υπήρχε η υποχρεωτική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων, μαθητών κ.α. Μία από τις μορφές «παθητικής αντίστασης» προς αυτές ήταν η μη συμμετοχή ή η συμμετοχή που συνοδευόταν από κάθε είδους «οχλαγωγία» (π.χ συνομιλίες, περιττά χειροκροτήματα κ.α)

unnamed

Ντοκουμέντο 1

Παρουσιάζουμε σήμερα έγγραφο (προέρχεται από το αρχείο της Νομαρχίας- ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) έχει ημερομηνία 2/4/1970 και αφορά ουσιαστικά περιληπτική αναφορά του τότε νομάρχη προς την στρατιωτική διοίκηση και αντικείμενο της την απουσία καθηγητών του Γυμνασίου Νάουσας από εκδήλωση.

«Περίληψις: Περί αποχής του προσωπικού του δημοσίου Γυμνασίου Ναούσης από Εθνικάς εκδηλώσεις.

Προς την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Νομού/ Ενταύθα

Εν σχέσει προς το υπ’ αριθ. Φ.180.24/60/30636 ε.ε υμέτερον έγγραφον περί του εν περιλήψει θέματος, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι, ως διεπιστώθη εξ ενεργηθείσης διοικητικής εξετάσεως, το καθηγητικόν προσωπικόν του Δημοσίου Γυμνασίου Ναούσης, απέσχεν όντως εκ δύο διαλέξεων, ουχί όμως και εκ των λοιπών εθνικών εκδηλώσεων.

Εξ’ αφορμής της ως άνω παραλείψεως των καθητών του Γυμνασίου Ναούσης τη προσκλήσει του υποφαινομένου επραγματοποιήθη συγκέντρωσις 1) απάντων των δημοσίων υπαλλήλων της εν λόγω πόλεως εις το Διοικητήριον (αίθουσα Πταισματοδικείου) αυτής την 11.30 π.μ της 24ης Μαρτίου 1970 και 2) απάντων των καθηγητών του ανωτέρου Γυμνασίου και εις την αίθουσαν αυτού την 12.15’ μ.μ. προς ους εδόθησαν οδηγίαι και παραινέσεις περί της υποχρεώσεως και σκοπιμότητας της παρουσίας των εις τας διοργανουμένας πνευματικάς και εθνικάς τοπικάς εκδηλώσεις, απευθυνθεισών δ’ άμα και αυστηρών συστάσεων διά εν τω μέλλοντι συμμόρφωσίν των.

Διά την τήρησιν των ανωτέρω εδόθη εντολή εις τον Δ/ντην Υποδ/σεως Χωρ/κής να παρακολουθή εμπιστευτικώς και αθορύβως και αναφέρη ημίν προσωπικώς.

Ο Νομάρχης

Ανδρέας Κατερινιάς»

Και το απουσιολόγιο (Ντοκουμέντο 2)

Η καταγραφή όσων από τους υπαλλήλους προσέρχονταν στις λεγόμενες «εθνικές επετείους» γινόταν με ευθύνη των προϊσταμένων τους με «θρησκευτική ευλάβεια». Αλλιώς ο πέλεκυς των ποινών έπεφτε βαρύς και επάνω τους αλλά και στους απόντες. Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε (31/8/1969) βρίσκεται στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας και εμφανίζει τους απόντες σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (προφανής είναι η συνεργασίας υπηρεσιών, στρατού και αστυνομίας) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προφανώς για την λήξη του εμφυλίου πολέμου.