Περιήγηση: Πρόστιμο

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση — κόλαφος για την κυβέρνηση μετά το πρόστιμο στον εθελοντή αιμοδότη.

To Δελ­τίο Τύπου της Ελλη­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Θαλασ­σαι­μί­ας σχε­τι­κά με τις ελλεί­ψεις αίμα­τος που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πάσχο­ντες από Μεσο­γεια­κή Αναι­μία και…

Κοινωνία
Ο αιμοδότης καταγγέλλει πως του επιβλήθηκε πρόστιμο με… «ενοχοποιητικό» στοιχείο τον «Ριζοσπάστη»!!!

Επι­στο­λή — καταγ­γε­λία από εθε­λο­ντή αιμο­δό­τη που του επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο κατά την επι­στρο­φή του από το νοσο­κο­μείο από αστυ­νο­μι­κούς, αν…

Επικαιρότητα
Ποσοστά από τα πρόστιμα στους ένστολους για να τους πείσει να επιβάλουν στους παρανομούντες καπνιστές

Με ποσο­στά από τα πρό­στι­μα, που θα επι­βά­λουν στους παρα­νο­μού­ντες καπνι­στές, προ­σπα­θεί να κατευ­νά­σει το Υπουρ­γείο Υγεί­ας τις αντι­δρά­σεις των…

Κοινωνία
Νόμιμο το πρόστιμο στην 90χρονη λέει η Κ. Παπακώστα — Καταδικάζει η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων

Συνε­χί­ζε­ται η ταλαι­πω­ρία της 90χρονης γυναί­κας που συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη επει­δή που­λού­σε τερ­λί­κια (μάλ­λι­να παπού­τσια) σε λαϊ­κή αγο­ρά. Της επιβλήθηκε…