Περιήγηση: Πυροσβεστική

Κοινωνία
Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ για το ΕΚΑΒ: Και οδηγοί δήμων στα ασθενοφόρα μετά την Πυροσβεστική και τον Στρατό

Η Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για τα μει­κτά πλη­ρώ­μα­τα του ΕΚΑΒ με προ­σω­πι­κό της Πυρο­σβε­στι­κής, των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, αλλά και των…

Πολιτική
Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Υπ. Υγείας: Μπαλώματα στο ΕΚΑΒ με αξιοποίηση Στρατού και Πυροσβεστικής

«Μπα­λώ­μα­τα» στο ΕΚΑΒ με αξιο­ποί­η­ση προ­σω­πι­κού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης που επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα το…

Επικαιρότητα
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: Ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την στελέχωση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ από πυροσβέστες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο τομέ­ας της υγεί­ας έχει ανά­γκη από κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για προ­σλή­ψεις , υπο­δο­μές , εξο­πλι­σμό και…

Επικαιρότητα
Επίσκεψη του ΚΚΕ σε πυροσβεστικές υπηρεσίες

Επί­σκε­ψη στις πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στε­λέ­χη του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να στον 1ο Πυρο­σβε­στι­κό Σταθ­μό Αθη­νών (κέντρο) περιό­δευ­σε ο Xρή­στος Κατσώ­της, μέλος…