Περιήγηση: Σοσιαλισμός

Επικαιρότητα
Οι γενικευμένες κρατικοποιήσεις εντός του καπιταλισμού: Κριτικές παρατηρήσεις

Οι προ­τά­σεις μετα­βα­τι­κού («αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού») προ­γράμ­μα­τος, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της «Πρω­το­βου­λί­ας για την Ενω­τι­κή Κίνη­ση της Ριζο­σπα­στι­κής και Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς», αποτελούν…

Διεθνή
Η ιδεολογική απόχρωση στην ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση ΗΠΑ — Κίνας

Εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα της ανοι­χτής απά­ντη­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Σου­η­δί­ας στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κίνας Στη δια­πά­λη ανά­με­σα στις ΗΠΑ και στην…

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης (ΚΚΕ) στο Ευρωκοινοβούλιο: «Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη πραγματική διέξοδος για τους λαούς»

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «τρια­κο­στή επέ­τειο της διά­λυ­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην…