Περιήγηση: Στρατόπεδα συγκέντρωσης

Επικαιρότητα
Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Ιβέτ Λαντί, μορφή της γαλλικής Αντίστασης

Η Ιβέτ Λαντί, μορ­φή της γαλ­λι­κής Αντί­στα­σης ενα­ντί­ον των ναζι­στι­κών δυνά­με­ων κατο­χής που εκτο­πί­στη­κε στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης και εξό­ντω­σης Ράβενσμπρικ,…

Σαν Σήμερα
«Είμαι ένας από τους επιζήσαντες κρατούμενους στο SS στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εξοντώσεως του Μαουτχάουζεν (…) Ο ναζισμός όμως επέζησε»

Είμαι ένας από τους επι­ζή­σα­ντες κρα­τού­με­νους στο SS στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ως και εξο­ντώ­σε­ως του Μαουτ­χά­ου­ζεν. Ένας από εκεί­νους που τον Μάιο του…

Ιστορία
Σαν σήμερα 11 Απριλίου 1945 — Μπούχενβαλντ: Άκου «το σφύριγμα της οχιάς που ξαναζεστάθηκε στον ήλιο»

Στις 11 Απρι­λί­ου τιμά­ται η Διε­θνής Ημέ­ρα απε­λευ­θέ­ρω­σης των κρα­του­μέ­νων των ναζι­στι­κών στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης. Αυτή η Μέρα θεσμο­ποι­ή­θη­κε από τη…