Περιήγηση: Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

Επικαιρότητα
Όλο το αποκαλυπτικό υλικό για το έγκλημα στα Τέμπη _με τον «Ριζοσπάστη» σε ειδική ένθετη έκδοση

Με τον σημε­ρι­νό «Ριζο­σπά­στη» 30–31 Μάρ­τη κυκλο­φο­ρεί ειδι­κή ένθε­τη έκδο­ση με συγκε­ντρω­μέ­νο το απο­κα­λυ­πτι­κό υλι­κό για το έγκλη­μα στα Τέμπη…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Χιλιάδες λαού και απεργών εργαζομένων ξεκαθάρισαν πως δε θα ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη 🎥🎥_ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες λαού και εργα­ζο­μέ­νων που απήρ­γη­σαν, μαζί με μαθη­τές και φοι­τη­τές που είχαν είχαν μαζι­κή παρου­σία, δια­τρά­νω­σαν πως δεν θα…

Κοινωνία
Τέμπη: Ανείπωτος πόνος στο μνημόσυνο που έκαναν οι οικογένειες των θυμάτων στον τόπο του εγκλήματος

Συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές εκτυ­λί­χθη­καν στον τόπο του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος των Τεμπών, όπου τελέ­στη­κε μνη­μό­συ­νο από τους συγ­γε­νείς των θυμά­των του εγκλήματος…

Κοινωνία
Τέμπη-Συγγενείς θυμάτων: Κάθε προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο ανθρώπινο λάθος είναι εγκληματική

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σαν συγ­γε­νείς των Θυμά­των του Εγκλή­μα­τος των Τεμπών σχε­τι­κά με τη συζή­τη­ση στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής, στην οποία…

Επικαιρότητα
Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη: Δραματική μείωση από 5.150 εργαζόμενους σε μόλις 730 στον ΟΣΕ μέσα σε λίγα χρόνια

Τη δια­χρο­νι­κή πορεία απα­ξί­ω­σης και απο­ψί­λω­σης του σιδη­ρό­δρο­μου της χώρας, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, επι­βε­βαί­ω­σε κατά την εξέ­τα­σή του…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη! Συγκλονίζουν οι ομιλίες των γονιών: Ράγισαν καρδιές στη μεγάλη συγκέντρωση στη Βουλή _VIDEO-ΦΩΤΟ

Μάτια βουρ­κω­μέ­να, αλλά και απο­φα­σι­σμέ­να να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα των Τεμπών. Αυτή ήταν η εικό­να από τη μεγά­λη διαδήλωση…