Περιήγηση: Τουρκία

Διεθνή
Τουρκία: Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι απετράπη «συνωμοσία» σε βάρος της κυβέρνησης

Τουρ­κι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν σήμε­ρα ότι απε­τρά­πη συνω­μο­σία σε βάρος του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού του προ­έ­δρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, στην οποία εμπλέκονται…

Διεθνή
Τουρκία — Ένα χρόνο μετά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου: Εγκατάλειψη και οδύνη

Ένας χρό­νος συμπλη­ρώ­νε­ται από τους κατα­στρο­φι­κούς σει­σμούς που έπλη­ξαν τη νοτιο­α­να­το­λι­κή Τουρ­κία. Οι επι­ζή­σα­ντες εξα­κο­λου­θούν όμως να ζουν υπό άθλιες…

Διεθνή
Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου: Καταγγέλλει την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των Κατεχομένων και τη σιωπή των αστικών κομμάτων

Την ανη­συ­χία της για την αυξα­νό­με­νη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των Κατε­χο­μέ­νων, μετά την από­φα­ση της λεγό­με­νης βου­λής των Κατε­χο­μέ­νων να παρα­χω­ρή­σει στις…

Αθλητικά
Συνελήφθη Ισραηλινός ποδοσφαιριστής στην Τουρκία — Κατηγορείται για «δημόσια υποκίνηση μίσους»

Με την κατη­γο­ρία της «δημό­σιας υπο­κί­νη­σης του κοι­νού σε μίσος και διχό­νοια» συνε­λή­φθη Ισραη­λι­νός ποδο­σφαι­ρι­στής στην Τουρ­κία, επει­δή κατά τη…

Διεθνή
Εισιτήριο εισόδου από αύριο στην Αγία Σοφία — Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για τη στατικότητα του μνημείου

Από αύριο αλλά­ζει το καθε­στώς εισό­δου στο Μεγά­λο Τέμε­νος της Αγί­ας Σοφί­ας για τους αλλο­δα­πούς επι­σκέ­πτες. Οι μη τούρ­κοι πολίτες…