Περιήγηση: Τουρκία

Διεθνή
Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου αντίπαλος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου

Ο εξα­κομ­μα­τι­κός συνα­σπι­σμός της αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­κοί­νω­σε από­ψε ότι επέ­λε­ξε τον Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, τον ηγέ­τη του Λαϊ­κού Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού Κόμ­μα­τος (CHP) ως…

Διεθνή
Τουρκία: Απαγορεύουν τις μετακινήσεις στους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ μετά τα αντικυβερνητικά συνθήματα!

Οι τουρ­κι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι επέ­βα­λαν απα­γό­ρευ­ση μετα­κί­νη­σης των φιλά­θλων της ποδο­σφαι­ρι­κής ομά­δας της Φενερ­μπα­χτσέ, μετά τα αντι­κυ­βερ­νη­τι­κά συνθήματα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Συνέντευξη με τον Κεμάλ Οκουγιάν, ΓΓ του ΚΚ Τουρκίας: «Η αλληλεγγύη είναι πιο δυνατή από τον σεισμό» (VIDEO)

Στο πλαί­σιο του οδοι­πο­ρι­κού στην Τουρ­κία, ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Μαβί­δης συνά­ντη­σε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ναζίμ Χικ­μέτ», τον ΓΓ…

Διεθνή
Τουρκία: Σταματούν οι έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων από τον σεισμό εκτός από δύο επαρχίες

Η Τουρ­κία απο­φά­σι­σε σήμε­ρα, δεκα­τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά τον σει­σμό της 6ης Φεβρουα­ρί­ου, να στα­μα­τή­σει τις επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης εκτός…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Αλληλεγγύη η δύναμη των λαών»: Παραδόθηκε από το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα η βοήθεια για τον τουρκικό λαό (VIDEO)

Στα τουρ­κι­κά συν­δι­κά­τα παρα­δό­θη­κε χθες η μεγά­λη υλι­κή βοή­θεια που συγκέ­ντρω­σαν στην Ελλά­δα συν­δι­κά­τα και φορείς, για να στη­ρί­ξουν τον…