Περιήγηση: Τσουνάμι

Επικαιρότητα
Τσουνάμι: Συγκλονιστικά πλάνα από τα κύματα και την ηφαιστειακή έκρηξη στα νησιά Τόνγκα

Το Εθνι­κό Γρα­φείο Εκτά­κτων Κατα­στά­σε­ων της Χιλής (Onemi) προει­δο­ποί­η­σε το Σάβ­βα­το για την πιθα­νό­τη­τα ενός «μικρού τσου­νά­μι» στο νησί του…

Ιστορία
Τσουνάμι — νησιά Πούκετ: Μια εκ των φονικότερων καταστροφών σε όλο τον κόσμο — 230.000 νεκροί

Κοι­νό­τη­τες σε πολ­λές χώρες στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ασία τιμούν σήμε­ρα τη μνή­μη των, του­λά­χι­στον, 230.000 θυμά­των του τσου­νά­μι που χτύ­πη­σε κράτη…