Περιήγηση: Φοιτητικοί Σύλλογοι ΑΠΘ

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Σε κλίμα συγκίνησης τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους αδικοχαμένους φοιτητές στα Τέμπη

Με μια συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση σε κλί­μα θλί­ψης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων για τους 13…

Κοινωνία
ΑΠΘ: Φοιτητές και ΕΣΔΕΠ καταδικάζουν τον βανδαλισμό του μνημείου του εβραϊκού νεκροταφείου

Την κατα­δί­κη του για τον βαν­δα­λι­σμό του μνη­μεί­ου του εβραϊ­κού νεκρο­τα­φεί­ου που βρί­σκε­ται στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, από φασι­στοει­δή, εκφράζει…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Σαν τον κλέφτη πήγε να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία — Άμεση αντίδραση των φοιτητών

Κυριο­λε­κτι­κά μέσα στα σκο­τά­δια η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να βάλει την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία μέσα στο ΑΠΘ. Άμε­ση υπήρ­ξε η απά­ντη­ση των…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μαχητικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων κατά της αστυνομοκρατίας και καταστολής

Μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι του ΑΠΘ, απα­ντώ­ντας στην επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής και συκο­φά­ντη­σης του φοιτητικού…

Επικαιρότητα
ΤΩΡΑ: Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο ΑΠΘ για την απαράδεκτη στάση των ΜΑΤ

Νέα κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων είναι σε εξέ­λι­ξη για την παρου­σία των ΜΑΤ στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης.  Καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση και…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Συνεχίζεται το κλίμα αστυνομοκρατίας — Ανακοίνωση Φοιτητικών Συλλόγων

Συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη βδο­μά­δα η παρου­σία ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, με πρό­σχη­μα τις εργα­σί­ες για την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αστυνομοκρατία στο ΑΠΘ: Κινητοποίηση Φοιτητικών Συλλόγων ενάντια στην παρουσία των ΜΑΤ

Κινη­το­ποί­η­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων είναι σε εξέ­λι­ξη στην πρυ­τα­νεία του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην παρου­σία δυνά­με­ων των ΜΑΤ…

Κοινωνία
ΑΠΘ-Φοιτητικοί Σύλλογοι: Διήμερος αποκλεισμός του πανεπιστημίου από σήμερα για ανοιχτές σχολές χωρίς αστυνομία

Με διή­με­ρο απο­κλει­σμό του ΑΠΘ στις 14 και 15 Απρί­λη κλι­μα­κώ­νουν τη δρά­ση τους οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι του ΑΠΘ, μπροστά…