Περιήγηση: 60η επέτειος Κουβανικής Επανάστασης

Ιστορία
Νίκος Μόττας: «Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε τις τεράστιες δυνατότητες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης»

Δημο­σιεύ­ου­με το κεί­με­νο της ομι­λί­ας του Νίκου Μότ­τα, γενι­κού γραμ­μα­τέα του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην εκδή­λω­ση για την 60η επέτειο…

Ιστορία
Νίκος Ζώκας: «Η νίκη της επανάστασης και η επικράτηση του σοσιαλισμού στην Κούβα διέλυσαν πολλούς μύθους»

Δημο­σιεύ­ου­με το κεί­με­νο της ομι­λί­ας του Νίκου Ζώκα, αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ, στην εκδή­λω­ση για την 60η επέ­τειο από τον θρίαμβο…

Επικαιρότητα
60 χρόνια Κουβανική Επανάσταση: Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Πλή­θος κόσμου παρα­βρέ­θη­κε στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα, σε αίθου­σα του δημαρ­χεί­ου Θεσ/νίκης, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης

Τιμώ­ντας τα 60 χρό­νια από τον θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση, την…

Ατέχνως
60 χρόνια Κουβανική Επανάσταση: Την ιστορία τη γράφουν με τους αγώνες τους οι λαοί — Ομιλία Ν. Μόττα στη Βέροια

Η ομι­λία του Νίκου Μότ­τα στην εκδή­λω­ση για τα 60 χρό­νια Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, την οποία διορ­γά­νω­σε στη Βέροια η εφημερίδα…

Εκδηλώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσ/νίκης: Την Κυριακή 17 Μάρτη η ετήσια συνεστίαση παρουσία της πρέσβειρας της Κούβας

Την ετή­σια συνε­στί­α­ση του διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή 17 Μάρ­τη και ώρα 12.30 μμ ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης,…