Περιήγηση: 8ωρο

Εκδηλώσεις
Συλλαλητήρια: Είμαστε πολλοί, δυνατοί και αποφασισμένοι — Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στο Σύνταγμα |Φωτο-Video|

Στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα βρί­σκο­νται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και σύσ­σω­μη η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Επικαιρότητα
Ακόμα και το Τεχνικό Επιμελητήριο “ενάντια” στο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα;

Ο ρόλος των επι­με­λη­τή­ριων ως «πρό­θυ­μοι» και χει­ρο­κρο­τη­τές της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων, είναι δεδο­μέ­νος. Μετα­ξύ αυτών η ηγεσία…

Επικαιρότητα
Δούλοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε! Η εκμετάλλευση δεν “διευθετείται”, καταργείται!»

Το «Ατέ­χνως» έχει ήδη προ­βά­λει ανα­λυ­τι­κά τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα όπου χιλιά­δες λαού…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Ολόκληρη η ομιλία στο Σύνταγμα- Αρνούμαστε να είμαστε σύγχρονοι σκλάβοι στον 21ο αιώνα! — Να μην κατατεθεί το αντεργατικό έκτρωμα! (LIVE+φωτο)

«Όλοι και όλες στους δρό­μους του αγώ­να! Για μια μεγά­λη επι­τυ­χία της πανελ­λα­δι­κής γενι­κής απερ­γί­ας!» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ…

Επικαιρότητα
Σε απευθείας μετάδοση η μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα (LIVE)

«Να μην περά­σει το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα. Με ανα­τρο­πή γεν­νιού­νται οι ελπί­δες, κερ­δί­ζεις τη ζωή» Δεί­τε σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση τη μεγάλη…

Επικαιρότητα
Σε λίγο το μεγάλο συλλαλητήριο του ΚΚΕ στο Σύνταγμα ‑ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις των ΚΟ

Στην τελι­κή ευθεία το συλ­λα­λη­τή­ριο του ΚΚΕ Στα κόκ­κι­να είναι ήδη η Παλιά Βου­λή στην προ­συ­γκέ­ντρω­ση των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων σε…