Περιήγηση: 8 Μάρτη

Επικαιρότητα
Κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας: Η ενίσχυση του ΚΚΕ ουσιαστικό στήριγμα στην πάλη κάθε γυναίκας ενάντια σε κάθε μορφή ανισοτιμίας, βίας, εκμετάλλευσης και καταπίεσης

Η φετι­νή 8η Μάρ­τη, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας, σημα­δεύ­ε­ται από τις αλλε­πάλ­λη­λες φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο θεσμο­θέ­τη­σης ιδιω­τι­κών πανεπιστημίων.…

Διεθνή
ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων και των πολέμων. Παλεύουμε ασυμβίβαστα για τη γυναικεία ισοτιμία”

Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς…

Επικαιρότητα
Η μεγάλη συγκέντρωση για τις 8 Μάρτη έστειλε μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατίας, της καταστολής, της επίθεσης σε υγεία και δικαιώματα (VIDEO+ΦΩΤΟ)

Με μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έξω από την Βου­λή ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση στην Αθή­να, Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Σωμα­τεί­ων, Ενώ­σε­ων Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, Γυναι­κεί­ων και…

Επικαιρότητα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ 2021: Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης στις εργα­το­ϋ­παλ­λή­λους, στις άνερ­γες, στις μισθω­τές επι­στή­μο­νες, στις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες και στις αγρότισσες,…