Περιήγηση: 8 Μαρτίου

Επικαιρότητα
Κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας: Η ενίσχυση του ΚΚΕ ουσιαστικό στήριγμα στην πάλη κάθε γυναίκας ενάντια σε κάθε μορφή ανισοτιμίας, βίας, εκμετάλλευσης και καταπίεσης

Η φετι­νή 8η Μάρ­τη, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας, σημα­δεύ­ε­ται από τις αλλε­πάλ­λη­λες φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο θεσμο­θέ­τη­σης ιδιω­τι­κών πανεπιστημίων.…

Διεθνή
ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων και των πολέμων. Παλεύουμε ασυμβίβαστα για τη γυναικεία ισοτιμία”

Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς…