Περιήγηση: Instagram

Επικαιρότητα
Τι σημαίνει καπιταλισμός: Απολύει 11.000 εργαζόμενους η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram

Ο πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χος μεγα­λο­μέ­το­χος του Facebook, Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη στους εργα­ζό­με­νους του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι η Meta, η…

Διεθνή
Εκτός λειτουργίας Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger στον απόηχο του «σκανδάλου Χόγκεν»

Οι πλατ­φόρ­μες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger είναι εκτός λει­τουρ­γί­ας καθώς υφί­στα­νται μαζι­κή βλά­βη επη­ρε­ά­ζο­ντας δυνη­τι­κά δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες παγκοσμίως,…