Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Αύξηση κρουσμάτων, μείωση αριθμού νεκρών — Πώς έφτασε ο Covid-19 στη χώρα

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 192.994. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 25.969. Παράλ­λη­λα, 60.498 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 189.973 και είχαν χάσει την ζωή τους 25.549 άνθρω­ποι ενώ 57.576 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν την ζωή τους 420 άνθρω­ποι και κατα­γρά­φη­καν 3.021 νέα κρού­σμα­τα. 2.922 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

2.173 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 22.068 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 82.286 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του ιού το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο αυξά­νε­ται (375 περισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα), αλλά έχα­σαν την ζωή τους 46 λιγό­τε­ροι άνθρω­ποι. Οι ασθε­νείς στις μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας, για εικο­στή πρώ­τη ημέ­ρα, συνε­χί­ζουν να μειώ­νο­νται, όπως και οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία . Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ιαθέ­ντων παρα­μέ­νει σε υψη­λά επί­πε­δα, αν και σε σχέ­ση με χθες, συνο­λι­κά, είναι 11 λιγότεροι.

Οι υπεύ­θυ­νοι της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και του Ανώ­τα­του Ινστι­τού­του Υγεί­ας της Ιτα­λί­ας συνε­χί­ζουν να παρα­κο­λου­θούν με ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή την κατά­στα­ση στην πόλη του Μιλά­νου, όπου σήμε­ρα αυξά­νε­ται ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των και τις περα­σμέ­νες ημέ­ρες δεν παρα­τη­ρή­θη­κε ο περιο­ρι­σμός που κατα­γρά­φη­κε σε άλλες περιο­χές της χώρας. Και για το λόγο αυτό, οι αρμό­διες αρχές συνε­χί­ζουν να υπο­γραμ­μί­ζουν ότι η μετά­βα­ση στην λεγό­με­νη «φάση δύο», με βαθ­μιαία επι­στρο­φή στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα, θα πρέ­πει να γίνει με ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κή τήρη­ση όλων των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων ασφαλείας.

Τον Ιανουάριο έφθασε ο κορονοϊός στη χώρα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι πρώ­τες μολύν­σεις ανθρώ­πων από τον κορο­νο­ϊό SARS-CoV‑2 στην Ιτα­λία ανά­γο­νται στον Ιανουά­ριο, σύμ­φω­να με μια νέα επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη που παρου­σιά­στη­κε σήμε­ρα και ρίχνει νέο φως στο ξέσπα­σμα της επι­δη­μί­ας σε μια από τις χώρες που έχουν πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο στον κόσμο.

Οι ιτα­λι­κές αρχές άρχι­σαν να κάνουν δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις αφού εντο­πί­στη­κε το πρώ­το εγχώ­ριο κρού­σμα στο Κορ­ντό­νιο, μια κωμό­πο­λη της Λομ­βαρ­δί­ας, στις 21 Φεβρουα­ρί­ου. Τα κρού­σμα­τα και οι θάνα­τοι αμέ­σως πολ­λα­πλα­σιά­στη­καν, με τους επι­στή­μο­νες να εκφρά­ζουν ανη­συ­χί­ες ότι ο ιός κυκλο­φο­ρού­σε απα­ρα­τή­ρη­τος για εβδομάδες.

Ο Στέ­φα­νο Μέρ­λερ, του Ιδρύ­μα­τος Μπρού­νο Κέσλερ, είπε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα ότι το ινστι­τού­το αυτό εξέ­τα­σε τα πρώ­τα γνω­στά κρού­σμα­τα και εξή­γε σαφή συμπε­ρά­σμα­τα για την πορεία που ακο­λού­θη­σε η επι­δη­μία. «Συνει­δη­το­ποι­ή­σα­με ότι υπήρ­ξαν πολ­λοί μολυ­σμέ­νοι άνθρω­ποι στη Λομ­βαρ­δία πολύ πριν τις 20 Φεβρουα­ρί­ου, κάτι που σημαί­νει ότι η επι­δη­μία είχε ξεκι­νή­σει πολύ νωρί­τε­ρα», εξή­γη­σε. «Σίγου­ρα τον Ιανουά­ριο, όμως ίσως ακό­μη και πιο πριν. Δεν θα μάθου­με ποτέ», συνέ­χι­σε, λέγο­ντας ότι ο ίδιος πιστεύ­ει ότι η από­το­μη αύξη­ση των κρου­σμά­των υπο­δη­λώ­νει ότι ο ιός έφτα­σε στην Ιτα­λία από μια ομά­δα ανθρώ­πων και όχι από έναν μεμο­νω­μέ­νο ασθενή.

Μια ξεχω­ρι­στή μελέ­τη που βασί­στη­κε σε κρού­σμα­τα που κατα­γρά­φη­καν τον Απρί­λιο δεί­χνει ότι το 44,1% των μολύν­σε­ων σημειώ­θη­κε σε οίκους ευγη­ρί­ας και άλλα προ­νοια­κά ιδρύ­μα­τα και το 24,7% προ­ήλ­θε από ανθρώ­πους που μολύν­θη­καν εντός του οικο­γε­νεια­κού περι­βάλ­λο­ντός τους. Το 10,8% μολύν­θη­κε σε νοσο­κο­μεία και μόνο το 4,2% σε χώρους εργασίας.

Μέχρι σήμε­ρα, στην Ιτα­λία έχουν κατα­γρα­φεί περί­που 190.000 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα και 25.500 ασθε­νείς πέθα­ναν. Σε μια προ­σπά­θεια να ανα­κό­ψει την επι­δη­μία, η Ιτα­λία διέ­κο­ψε την αερο­πο­ρι­κή σύν­δε­ση από και προς την Κίνα στις 31 Ιανουα­ρί­ου, όταν δύο Κινέ­ζοι του­ρί­στες στη Ρώμη βρέ­θη­καν θετι­κοί. Όμως οι επι­στή­μο­νες λένε ότι μάλ­λον ήταν ήδη πολύ αργά.

Μια άλλη ομά­δα Ιτα­λών επι­στη­μό­νων υπο­στη­ρί­ζει ότι ο κορο­νο­ϊ­ός ίσως έφτα­σε στην Ιτα­λία από τη Γερ­μα­νία και όχι απευ­θεί­ας από την Κίνα, κατά το δεύ­τε­ρο μισό του Ιανουαρίου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο