Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 3η Μαρτίου στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 3 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1784 Ο γάλ­λος Ζαν Πιέρ Μπλαν­σάρ, γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που κατα­φέρ­νει να πλοη­γή­σει ένα αερό­στα­το, όπου αυτός θέλει, χωρίς να είναι έρμαιο της φοράς των ανέ­μων. Το 1785 πέρα­σε πετώ­ντας τη Μάγχη.

1827 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης απο­κρού­ει στο Κερα­τσί­νι επί­θε­ση του Κιου­τα­χή, αρχι­κώς 800 και την άλλη ημέ­ρα 6.000 Τούρ­κων. Η μάχη αυτή υπήρ­ξε μία από τις λαμπρό­τε­ρες νίκες του.

1831 Γεν­νιέ­ται ο Τζορτζ Πούλ­μαν, Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της και βιο­μή­χα­νος, δημιουρ­γός ‑μετα­ξύ άλλων- και του πρώ­του επι­βα­τι­γού βαγο­νιού τρένου.

1847 Γεν­νή­θη­κε στη Σκω­τία ο εφευ­ρέ­της του τηλε­φώ­νου, Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ

graham bell

1869 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Μιλ­τιά­δης Μαλακάσης

miltiadis malakasis

1875 Η «Κάρ­μεν» του Ζορζ Μπι­ζέ, ένα από τα δημο­φι­λέ­στε­ρα μελο­δρά­μα­τα, κάνει πρε­μιέ­ρα στο Παρίσι.

1905 Ο τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’ συμ­φω­νεί στην εκλο­γή των μελών της Δού­μας (ρωσι­κή Βου­λή), υπό την πίε­ση της λαϊ­κής εξέ­γερ­σης του Φεβρουαρίου.

1913 Περί­που 5000 φεμι­νί­στριες, οι επο­νο­μα­ζό­με­νες σου­φρα­ζέ­τες, δια­δη­λώ­νουν στην Ουά­σιγ­κτον υπέρ της χορή­γη­σης ψήφου στις γυναί­κες. Στις συγκρού­σεις που σημειώ­νο­νται, τραυ­μα­τί­ζο­νται περί­που 40 άτομα.

1918 Η Σοβιε­τι­κή Ρωσία βγαί­νει από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Η σοβιε­τι­κή αντι­προ­σω­πεία υπο­γρά­φει στο Μπρεστ — Λιτόφσκ τη «Συν­θή­κη Ειρή­νης», αρνού­με­νη να συζη­τή­σει τους όρους της και δηλώ­νο­ντας πως η συμ­φω­νία δε στη­ρί­ζε­ται στην ελεύ­θε­ρη συγκα­τά­θε­ση των λαών, αλλά υπα­γο­ρεύ­ε­ται στη Σοβιε­τι­κή Ρωσία από τον πάνο­πλο γερ­μα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό, που εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την προ­σω­ρι­νή αδυ­να­μία της νεα­ρής Σοβιε­τι­κής Δημοκρατίας.

Η Συν­θή­κη του Μπρεστ ήταν πλήγ­μα για τα σχέ­δια των ιθυ­νό­ντων κύκλων στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και στη Γαλ­λία, που λογά­ρια­ζαν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τη Γερ­μα­νία για να εκμη­δε­νί­σουν τη σοβιε­τι­κή εξου­σία. Παράλ­λη­λα, η Συν­θή­κη του Μπρεστ ενί­σχυ­σε την προ­σπά­θεια των λαών στις εμπό­λε­μες χώρες για να τερ­μα­τι­στεί ο πόλεμος.

brest

1923 Κυκλο­φο­ρεί για πρώ­τη φορά το αμε­ρι­κα­νι­κό περιο­δι­κό Τime

Time Joseph G Cannon Mar. 3 1923

1924 Ο ηγέ­της της Τουρ­κί­ας, Κεμάλ Ατα­τούρκ, καταρ­γεί το Χαλι­φά­το και ανα­κη­ρύσ­σει τη χώρα του κοσμι­κή Δημοκρατία.

1929 Γεν­νιέ­ται ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Νίκος Μαμαγκάκης

mamagkakis

1933 Στον από­η­χο του εμπρη­σμού του Γερ­μα­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου — Ράιχ­σταγκ (προ­βο­κά­τσια των Ναζί που απο­δό­θη­κε στους κομ­μου­νι­στές) και δύο μέρες πριν τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές συλ­λαμ­βά­νε­ται ο ηγέ­της του Γερ­μα­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ερνστ Τέλ­μαν. Ο Τέλ­μαν δολο­φο­νή­θη­κε από τους Ναζί στις 18/8/1944 στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπούχενβαλντ.

1939 Στην Ινδία, ο Μαχά­τμα Γκά­ντι αρχί­ζει απερ­γία πεί­νας, αντι­δρώ­ντας στην απο­λυ­ταρ­χι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση των Βρετανών.

1944 Λει­ψυ­δρία απει­λεί την Αθή­να, καθώς η ΟΥΛΕΝ ανα­κοι­νώ­νει ότι το νερό της λίμνης του Μαρα­θώ­να επαρ­κεί μόνο για εννιά μήνες ακόμη.

1946 Σε κοι­νή τους δια­κή­ρυ­ξη τα κόμ­μα­τα Ένω­ση Δημο­κρα­τι­κών Αρι­στε­ρών, το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα-Ένω­ση Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας, οι Αρι­στε­ροί Φιλε­λεύ­θε­ροι, οι Δημο­κρα­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας και του Πει­ραιά και ο Πολι­τι­κός Συνα­σπι­σμός των Κομ­μά­των του ΕΑΜ τονί­ζουν πως «εκλο­γές κάτω από τις επι­κρα­τού­σες συν­θή­κες δεν είναι μόνο τρα­γι­κή κωμω­δία, αλλά και σωστό πολι­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, που απο­βλέ­πει στη μοναρ­χο­φα­σι­στι­κή επι­κρά­τη­ση». Ακο­λού­θως, θα απέ­χουν από τις εκλο­γές της 31/3/1946.

1957 Σκο­τώ­θη­κε ο κύπριος υπαρ­χη­γός της ΕΟΚΑ, Γρη­γό­ρης Αυξε­ντί­ου, ήρω­ας του ελλη­νο­κυ­πρια­κού αγώ­να κατά των άγγλων. Πολέ­μη­σε μόνος του ενα­ντί­ον 60 άγγλων και προ­τί­μη­σε να πεθά­νει μέσα σε μια σπη­λιά της περιο­χής Μαχαι­ρά Πάφου, παρά να παρα­δο­θεί. Οι άγγλοι τον έκα­ψαν ζωντα­νό. Ήταν μόνο 29 ετών. Προς τιμή του ο Γιάν­νης Ρίτσος έγρα­ψε το ποί­η­μα «Απο­χαι­ρε­τι­σμός».

1966 Απέ­λα­ση από την Τουρ­κία και του τελευ­ταί­ου Ελλη­να υπη­κό­ου, κατοί­κου της Κωνσταντινούπολης.

1978 Αγνω­στοι κλέ­βουν το φέρε­τρο του Τσάρ­λι Τσά­πλιν από το κοι­μη­τή­ριο της ελβε­τι­κής πόλης Βεβέ και ζητούν λύτρα 600.000 δολα­ρί­ων για την επι­στρο­φή του. Η χήρα του Τσά­πλιν αρνεί­ται και τα λεί­ψα­να βρί­σκο­νται 11 εβδο­μά­δες αργό­τε­ρα κοντά στη λίμνη Τζενίβα.

1990 Πεθαί­νει ο δημο­σιο­γρά­φος Ρού­σος Κούνδουρος.

1996 Στην Ισπα­νία, το Λαϊ­κό Συντη­ρη­τι­κό κόμ­μα κερ­δί­ζει τις γενι­κές εκλο­γές, τερ­μα­τί­ζο­ντας τη 13χρονη κυριαρ­χία του σοσια­λι­στή πρω­θυ­πουρ­γού, Φελί­πε Γκονζάλες.

2003 Ξεκι­νά σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νη αίθου­σα των γυναι­κεί­ων φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού η δίκη της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης «17 Νοέμβρη».

2005 Πεθαί­νει σε ηλι­κία 77 ετών ο Ρίνους Μίχελς, σπου­δαί­ος Ολλαν­δός προ­πο­νη­τής ποδοσφαίρου.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο