Περιήγηση: Ερνστ Τέλμαν

Διεθνή
Γερμανία: Οι χριστιανοδημοκράτες ζητούν να καταστραφεί το ιστορικό μνημείο του Ερνστ Τέλμαν στο Βερολίνο

Σε μια προ­κλη­τι­κή από­πει­ρα να συν­δέ­σει τον κομ­μου­νι­σμό με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η τοπι­κή παρά­τα­ξη της «Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής…