Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1687 Μερι­κή κατα­στρο­φή του Παρ­θε­νώ­να από βόμ­βα των Ενε­τών που πολιορ­κούν την Ακρό­πο­λη. Σε πολιορ­κία βρί­σκε­ται η Ακρό­πο­λη της Αθή­νας, μέσα στην οποία είναι οχυ­ρω­μέ­νη η τουρ­κι­κή φρου­ρά της πόλης, από τους Ενε­τούς, υπό τον Φρα­γκί­σκο Μορο­ζί­νι. Τα μεσά­νυ­χτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμ­βρί­ου, που είναι παν­σέ­λη­νος, μια οβί­δα δια­περ­νά τη στέ­γη του Παρ­θε­νώ­να και ανα­φλέ­γε­ται η πυρί­τι­δα που είναι απο­θη­κευ­μέ­νη στο εσω­τε­ρι­κό του. Η έκρη­ξη, που ακο­λου­θεί, ανοί­γει τον ναό στα δύο. Κατα­στρέ­φε­ται το τελειό­τε­ρο κτί­σμα της αρχαιό­τη­τας. Οι πολιορ­κη­τές ξεσπούν σε ζητωκραυγές.

morozini

1789 O Τόμας Τζέ­φερ­σον τοπο­θε­τεί­ται υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών επί προ­ε­δρί­ας Τζορτζ Ουάσινγκτον.

1810 Ο Ζαν Μπα­τίστ Μπερ­να­ντό­τε (Κάρο­λος ΙΔ’) “κλη­ρο­νο­μεί” το σου­η­δι­κό θρόνο.

1815 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι η Πρά­ξη της Ιεράς Συμ­μα­χί­ας. Την πρά­ξη υπο­γρά­φουν ο τσά­ρος της Ρωσί­ας Αλέ­ξαν­δρος ο Α’, ο αυτο­κρά­το­ρας της Αυστρί­ας Φρα­γκί­σκος ο Α’ και ο βασι­λιάς της Πρω­σί­ας Φρει­δε­ρί­κος Γου­λιέλ­μος ο Γ’. Πρό­κει­ται για μυστι­κή αρχι­κά τρι­με­ρή συν­θή­κη, κύριος στό­χος της οποί­ας είναι η αντί­δρα­ση των αυτο­κρα­τό­ρων κατά των φιλε­λεύ­θε­ρων τάσε­ων που είχαν ήδη αρχί­σει να εκδη­λώ­νο­νται στην Ευρώ­πη μετά τη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση το 1789.

iera summaxia

1849 (νέο ημε­ρο­λό­γιο) Γεν­νιέ­ται ο Ρώσος φυσιο­λό­γος, ψυχο­λό­γος και ερευ­νη­τής Ιβάν Παβλόφ, βρα­βευ­μέ­νος με το Νόμπελ Ιατρι­κής το 1904.

pavlof

1888 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής και δοκι­μιο­γρά­φος, Τόμας Στερν Έλιοτ

eliot

1902 Πέθα­νε ο γερ­μα­νο­ε­βραί­ος ράφτης, εφευ­ρέ­της και κατα­σκευα­στής των ρού­χων τζιν, Λιβάι Στρος

1901 Αρχί­ζει η εμπο­ρο­πα­νή­γυ­ρη της Λάρι­σας. Εκτός των αγο­ρα­πω­λη­σιών διε­ξά­γο­νται και ιππι­κοί αγώνες.

1903 Στο Κονέ­κτι­κατ των ΗΠΑ, οι γυναί­κες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου.

1904  Πέθα­νε ο Λευ­κά­διος Χερν, λευ­κα­δί­της συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ο εθνι­κός ποι­η­τής της Ιαπωνίας

leukadios

1905 Ο νεα­ρός γερ­μα­νο­ε­βραί­ος φυσι­κός Άλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει την ειδι­κή θεω­ρία της σχετικότητας.

1906 Ο διά­δο­χος Γεώρ­γιος παραι­τεί­ται από τη θέση του ύπα­του αρμο­στή της Κρήτης.

1916 Βενι­ζέ­λος, Δαγκλής και Κου­ντου­ριώ­της σχη­μα­τί­ζουν στην Θεσ­σα­λο­νί­κη τη λεγό­με­νη Κυβέρ­νη­ση Εθνι­κής Άμυ­νας, επι­διώ­κο­ντας την είσο­δο της Ελλά­δας στον Α’ παγκό­σμιο πόλε­μο με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό της Αντάντ.

1922 Για να εκτο­νω­θεί η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, εκθρο­νί­ζε­ται ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος. Στο θρό­νο ανε­βαί­νει ο μεγα­λύ­τε­ρος γιος του, Γεώρ­γιος. Ο Ν. Πλα­στή­ρας, επι­κε­φα­λής των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων που πρό­σκει­νται στο Βενι­ζέ­λο, κηρύσ­σει τον στρα­τιω­τι­κό νόμο.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Τάκης Μηλιάδης

Τάκης Μηλιά­δης: Ο αξέ­χα­στος, καλό­καρ­δος και μόνι­μα ερω­το­χτυ­πη­μέ­νος… Έλλη­νας Σεβαλιέ

1932 Ισχυ­ρός σει­σμός, μεγέ­θους 7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, συγκλο­νί­ζει την Ιερισ­σό της Χαλ­κι­δι­κής. Ολό­κλη­ρα χωριά ισο­πε­δώ­νο­νται, 161 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ζο­νται. Μεγά­λη κατα­στρο­φή και στο Άγιον Όρος, στο οποίο αντέ­χουν μόνο 2 μονές.

1933 Στο Μεξι­κό, τρο­με­ρή καται­γί­δα πλήτ­τει την πόλη Ταμπί­κο, όπου το νοσο­κο­μείο καταρ­ρέ­ει και κατα­πλα­κώ­νει 87 άτο­μα. Οι νεκροί φτά­νουν τους 150, ενώ στην περιο­χή κηρύσ­σε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος.

1934 Το Αφγα­νι­στάν γίνε­ται το 60ό μέλος της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1939 Η γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση θέτει εκτός νόμου το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γαλλίας.

1941 Ο Σού­περ­μαν κάνει το κινη­μα­το­γρα­φι­κό του ντε­μπού­το, στην ομώ­νυ­μη ται­νία κινου­μέ­νων σχεδίων.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βυθί­ζε­ται στο Λακ­κί της Λέρου το Αντι­τορ­πι­λι­κό Βασί­λισ­σα Όλγα, από γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή 25 γερ­μα­νι­κών Στού­κας, κατά τη διάρ­κεια της Μάχης της Λέρου.

1943 Την ίδια μέρα, οι Σοβιε­τι­κοί κατα­λαμ­βά­νουν το Σμο­λένσκ, το μεγα­λύ­τε­ρο οχυ­ρό των Γερ­μα­νών στο Ανα­το­λι­κό Μέτωπο.

1944 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Καζέρ­τα της Ιτα­λί­ας σύσκε­ψη του Στρα­τη­γεί­ου των Συμ­μα­χι­κών Δυνά­με­ων της Μεσο­γεί­ου, της κυβέρ­νη­σης της Μ. Βρε­τα­νί­ας, της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης «Εθνι­κής Ενό­τη­τας», του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ.

kazerta

1945 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής Μπράιαν Φέρι

1949 Εκτε­λεί­ται στο Γου­δή το ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Βαγ­γέ­λης Καββαδίας.

1953 Η Ισπα­νία υπο­γρά­φει συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ και επι­τρέ­πει την εγκα­τά­στα­ση αερο­πο­ρι­κών και ναυ­τι­κών βάσε­ων στο έδα­φός της.

1957 Κάνει πρε­μιέ­ρα στο Μπρό­ντ­γου­εϊ το μιού­ζι­καλ West Side Story του Λέο­ναρντ Μπέρν­σταϊν, ένα από τα κορυ­φαία μιού­ζι­καλ όλων των εποχών.

1960 Οι υπο­ψή­φιοι για την προ­ε­δρία στις ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένε­ντι, πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη τηλε­ο­πτι­κή ανα­μέ­τρη­ση στα αμε­ρι­κα­νι­κά χρονικά.

1964 Ο Πάπας Παύ­λος ΣΤ΄παραδίδει την κάρα του αγί­ου Ανδρέα του Πρω­τό­κλη­του στην Ανα­το­λι­κή Εκκλη­σία. Η κάρα του αγί­ου επι­στρέ­φει στην Πάτρα.

1965 Στη Βρε­τα­νία, η βασί­λισ­σα προ­σφέ­ρει στους Μπι­τλς το παρά­ση­μο του Τάγ­μα­τος της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1972 31 άτο­μα απαν­θρα­κώ­νο­νται από φωτιά που ξεσπά στο κέντρο ”Όσκαρ” στη Ρόδο.

1973  Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός, Άννα Μανιάνι

1980 Βόμ­βα εκρή­γνυ­ται κατά τη διάρ­κεια της μεγά­λης γιορ­τής μπύ­ρας «Οκτό­μπερ­φεστ» στο Μόνα­χο, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­σθούν 211. Ένα από τα θύμα­τα είναι και ο δρά­στης της επί­θε­σης, ο 21χρονος φοι­τη­τής Γκού­ντολφ Κέλερ, γνω­στός για το ακρο­δε­ξιό του παρελθόν.

1984 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία μετα­ξύ Λον­δί­νου και Πεκί­νου που προ­βλέ­πει ότι μετά τις 30 Ιου­νί­ου 1997, ημε­ρο­μη­νία λήξης της συμ­φω­νί­ας που υπο­γρά­φη­κε το 1898 μετα­ξύ Κίνας και Βρε­τα­νί­ας, ο κινε­ζι­κός στρα­τός θα επα­να­κα­τα­λά­βει το Χονγκ Κονγκ, που θα μετα­σχη­μα­τι­στεί σε ειδι­κή διοι­κη­τι­κή ζώνη με μεγά­λη αυτονομία.

1989 Δολο­φο­νή­θη­κε στο Κολω­νά­κι από την τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση «17 Νοέμ­βρη» ο δημο­σιο­γρά­φος και βου­λευ­τής της ΝΔ, Παύ­λος Μπακογιάννης

1990 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας, Αλμπέρ­το Μοράβια

1999 Επα­νε­κλέ­γε­ται σε προ­ε­δρι­κό δημο­ψή­φι­σμα χωρίς αντί­πα­λο με 93,8% Πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου ο Χόσ­νι Μουμπάρακ.

 

2000 Στις 10:15 το βρα­δυ το Express Samina προ­σκρού­ει στις βρα­χο­νη­σί­δες Πόρ­τες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθί­ζε­ται. Απο τους 510 επι­βά­τες του, 81 δεν κατα­φέρ­νουν να βγουν στη στε­ριά και πνί­γο­νται. Από εκεί και μετά, αρχί­ζει η δια­φο­ρε­τι­κή ερμη­νεία των γεγο­νό­των. Κυβέρ­νη­ση, υπουρ­γείο Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας, η πλοιο­κτή­τρια εται­ρία επι­χει­ρούν να το απο­δώ­σουν απο­κλει­στι­κά στον «ανθρώ­πι­νο παρά­γο­ντα», σε λάθος του πλοιάρ­χου, του υπο­πλοιάρ­χου, κάποιων άλλων μελών του πληρώματος.
Απέ­να­ντι σ’ αυτήν την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης και απο­προ­σα­να­το­λι­σμού, στέ­κουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις των ναυ­τερ­γα­τών. Με καταγ­γε­λί­ες και συνε­χείς παρεμ­βά­σεις, οι εκπρό­σω­ποι των ναυ­τερ­γα­τών υπο­χρέ­ω­σαν το σύνο­λο των παρα­γό­ντων και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης να συζη­τή­σουν για τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο, την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη ναυ­τι­λία και ειδι­κό­τε­ρα στην ακτο­πλο­ΐα, εξαι­τί­ας της εφο­πλι­στι­κής ασυ­δο­σί­ας και της προ­σαρ­μο­γής της κυβέρ­νη­σης στις απαι­τή­σεις των εφοπλιστών.
Και ενώ ο κόσμος βοά για τα πλω­τά φέρε­τρα, που ταξι­δεύ­ουν με τις ευλο­γί­ες του υπουρ­γεί­ου, η κυβέρ­νη­ση υπο­σχέ­θη­κε ότι θα «βάλει το μαχαί­ρι στο κόκα­λο» και οι ευθύ­νες θα απο­δο­θούν, όσο ψηλά κι αν βρί­σκο­νται οι υπεύ­θυ­νοι. Ένας άνευ προη­γου­μέ­νου εμπαιγ­μός, αφού η ίδια η κυβέρ­νη­ση είχε σπεύ­σει να εξαι­ρέ­σει από το χώρο των υπευ­θύ­νων τον εαυ­τό της και τους εφοπλιστές.

2002 Ναυ­τι­κή τρα­γω­δία, η χει­ρό­τε­ρη στη χώρα, πλήτ­τει τη Σενε­γά­λη. Από ανα­τρο­πή του σενε­γα­λέ­ζι­κου πλοί­ου «Τζού­λα» μετα­ξύ Γκά­μπιας και Σενε­γά­λης, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρω­ποι και δια­σώ­ζο­νται μόλις 64

2003  Πέθα­νε ο βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής, Ρόμπερτ Πάλμερ

2008  Πέθα­νε ο θρυ­λι­κός Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Πολ Νιούμαν.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο