Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου

312 Ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Μέγας Κων­στα­ντί­νος νικά το στρα­τό του διεκ­δι­κη­τή του θρό­νου Μαξέ­ντιου στη μάχη της Μουλ­βί­ας Γεφύ­ρας στη δεξιά όχθη του Τίβε­ρη. Την προη­γού­με­νη μέρα σύμ­φω­να με τη χρι­στια­νι­κή παρά­δο­ση είχε δει ως όρα­μα στον ουρα­νό ένα σταυ­ρό με τις λέξεις «Εν τού­τω νίκα» (φυσι­κά δεν είδε κανέ­να όρα­μα, δες το συνο­δευ­τι­κό κεί­με­νο), ο Κων­στα­ντί­νος πιστεύ­ει στη νέα θρη­σκεία και γίνε­ται ο πρώ­τος ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας που επι­βά­λει στην αυτο­κρα­το­ρία τον Χριστιανισμό.

Πώς ο «μικρού­λης και πει­σμα­τά­ρης» Κων­στα­ντί­νος έγι­νε Μέγας και άγιος

1533 Σε ηλι­κία 14 ετών η Αικα­τε­ρί­νη των Μεδί­κων παντρεύ­ε­ται τον πρί­γκι­πα Ερρί­κο, δεύ­τε­ρο γιο του βασι­λιά της Γαλ­λί­ας Φρα­γκί­σκου Α’.

1636 Ιδρύ­ε­ται το Πανε­πι­στή­μιο του Χάρβαρντ.

1704 Πέθα­νε ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλό­σο­φος, «πατέ­ρας» του κλασ­σι­κού φιλελευθερισμού.

1740 Πέθα­νε η Άννα Ιβά­νοβ­να, αυτο­κρά­τει­ρα της Ρωσίας

1822 Στό­λος των Ψαρών με δύο πλοία και δύο πυρ­πο­λι­κά επι­τί­θε­ται στον τουρ­κι­κό στό­λο στο λιμά­νι της Τενέ­δου. Ο Κων­στα­ντί­νος Κανά­ρης ανα­τι­νά­ζει την υπο­ναυαρ­χί­δα του στό­λου τους.

1886 Απο­κα­λυ­πτή­ρια του Αγάλ­μα­τος της Ελευ­θε­ρί­ας στη Νέα Υόρκη.

Το Αγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας γεμά­το σάπιο αίμα…

1909 Γεν­νή­θη­κε ο Φράν­σις Μπέι­κον, Ιρλαν­δός ζωγράφος

1911 Η Ιτα­λία κατα­λαμ­βά­νει τα Δωδε­κά­νη­σα, στο πλαί­σιο του ιτα­λο­τουρ­κι­κού πολέμου

1912 Γεν­νή­θη­κε ο Ρίτσαρντ Ντολ, βρε­τα­νός επι­δη­μιο­λό­γος (ο πρώ­τος επι­στή­μο­νας που συνέ­δε­σε το κάπνι­σμα με τον καρ­κί­νο των πνευμόνων)

1912 Η Θεσ­σα­λο­νί­κη παρα­δί­δε­ται στους Έλληνες.

1914 Γεν­νή­θη­κε ο Γιό­νας Σαλκ, αμε­ρι­κα­νο­ε­βραί­ος βιο­λό­γος (ανα­κά­λυ­ψε το εμβό­λιο κατά της πολιομυελίτιδας).

1918 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Τσε­χο­σλο­βα­κία απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Αυστροουγγαρία.

1922 Ο βασι­λιάς της Ιτα­λί­ας ορί­ζει τον Μπ. Μου­σο­λί­νι πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας.  Από το 1925 καθιε­ρώ­θη­κε ως Εθνι­κή ημέ­ρα του Φασισμού.

1940 Ελλη­νοϊ­τα­λι­κός πόλε­μος του 1940: Στις 3 το πρωί επι­δί­δε­ται στον δικτά­το­ρα Ιωάν­νη Μετα­ξά το τελε­σί­γρα­φο Μου­σο­λί­νι και εκεί­νος απα­ντά “OXI”. H ιτα­λι­κή επί­θε­ση αρχί­ζει στην Πίνδο.

Συζή­τη­ση με τον Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη για το ΟΧΙ την 28η Οκτω­βρί­ου, ό,τι προη­γή­θη­κε και ό,τι ακο­λού­θη­σε (ΒΙΝΤΕΟ)

1940 Γεν­νή­θη­κε η Πόλυ Πάνου, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Πολυ­τί­μης Κολιο­πά­νου, λαϊ­κή τραγουδίστρια

Πόλυ Πάνου, αξέ­χα­στη για την πραγ­μα­τι­κά λαϊ­κή φωνή της

1944 Έπει­τα από πολύ­ω­ρη σκλη­ρή μάχη με τη γερ­μα­νι­κή φρου­ρά της πόλης ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει την Κοζάνη.

1946 Ιδρύ­ε­ται το Γενι­κό Αρχη­γείο του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας.

Σαν σήμε­ρα 28 Οκτω­βρί­ου 1946 ιδρύ­θη­κε ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλάδος

1943 Πέθα­νε ο Κώστας Δημη­τριά­δης, Έλλη­νας γλύ­πτης (το έργο του Ο Δισκο­βό­λος βρα­βεύ­τη­κε με το χρυ­σό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Παρισιού).

1943 Υπο­τί­θε­ται ότι διε­ξά­γε­ται το απο­κλη­θέν «Πεί­ρα­μα της Φιλα­δέλ­φειας» στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ. Με τη χρή­ση ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κών πεδί­ων αμε­ρι­κα­νοί επι­στή­μο­νες κατα­φέρ­νουν να εξα­φα­νί­σουν ένα ολό­κλη­ρο αντι­τορ­πι­λι­κό με το πλή­ρω­μά του από τη ναυ­τι­κή βάση της Φιλα­δέλ­φειας, να το εμφα­νί­σουν στη ναυ­τι­κή βάση του Νόρ­φολκ και μετά να το επα­να­φέ­ρουν στη Φιλα­δέλ­φεια. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά της ώρας, όταν ο κανο­νι­κός πλους θα απαι­τού­σε περί­που 24 ώρες. Πιστεύ­ε­ται ότι το πεί­ρα­μα δεν έγι­νε ποτέ και πρό­κει­ται για αστι­κό μύθο.

1954 Το Βασί­λειο των Κάτω Χωρών (σημε­ρι­νή Ολλαν­δία) επα­νι­δρύ­ε­ται ως ομο­σπον­δια­κή μοναρχία.

1955 Γεν­νή­θη­κε ο Μπιλ Γκέιτς, Αμε­ρι­κα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας, συνι­δρυ­τής της Microsoft

1959 Πέθα­νε ο Καμί­λο Σιεν­φου­έ­γος, Κου­βα­νός επαναστάτης

1962: Ο ηγέ­της της ΕΣΣΔ Νική­τα Χρου­στσώφ ανα­κοι­νώ­νει ότι διέ­τα­ξε την απο­μά­κρυν­ση των Σοβιε­τι­κών πυραύ­λων από την Κούβα.

Η Κρί­ση των Πυραύ­λων στην Κού­βα: Ποτέ άλλο­τε η ανθρω­πό­τη­τα δεν έφτα­σε τόσο κοντά στο πυρη­νι­κό ολοκαύτωμα

1963 Γεν­νή­θη­κε ο Έρος Ραμα­ζό­τι, Ιτα­λός τρα­γου­δι­στής και συνθέτης

1967 Γεν­νή­θη­κε ο Κέβιν Μακντό­ναλντ, Σκω­τσέ­ζος σκη­νο­θέ­της (βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ για την ται­νία «Μία Ημέ­ρα τον Σεπτέμβρη»)

1973 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Γιάν­νης Σπαρίδης

Γιάν­νης Σπα­ρί­δης ο …δωσί­λο­γος

1985 Ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ ανα­κη­ρύσ­σε­ται Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1998 Πέθα­νε ο Τεντ Χιουζ, Άγγλος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κών βιβλί­ων (Εθνι­κός Ποι­η­τής της Αγγλί­ας και σύζυ­γος της Αμε­ρι­κα­νί­δας ποι­ή­τριας Σύλ­βιας Πλαθ)

2007 Η Κρι­στί­να Φερ­νά­ντεζ είναι η πρώ­τη γυναί­κα που εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Αργεντινής.

2009 Η ‘Ανγκε­λα Μέρ­κελ ορκί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη φορά Καγκε­λά­ριος της Γερμανίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο