Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Φεβρουαρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 🙃  29 Φεβρουαρίου

1504 Στην Τζα­μάι­κα, ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος, γνω­ρί­ζο­ντας ότι θα γίνει έκλει­ψη Σελή­νης, χρη­σι­μο­ποιεί τη γνώ­ση του για να πεί­σει τους ιθα­γε­νείς να του παρά­σχουν προμήθειες.

1584 Πρώ­τη εμφά­νι­ση της 29ης Φεβρουα­ρί­ου ως πρό­σθε­της ημέ­ρας κάθε δίσε­κτου έτους.

29 februar 2

1792 Τζο­α­κί­νο Ροσί­νι, Ιτα­λός συν­θέ­της. («Ο Κου­ρέ­ας της Σεβί­λης», «Γου­λιέλ­μος Τέλ­λος») (Θαν. 13/11/1868)

1868 Λου­δο­βί­κος Α’, βασι­λιάς της Βαυα­ρί­ας, πατέ­ρας του βασι­λιά των Ελλή­νων Όθω­να. (Γεν. 25/8/1786)

«Όργα­νο του διε­θνούς κομ­μου­νι­σμού» ο Σεφέρης…

1900 Γιώρ­γος Σεφέ­ρης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Γεωρ­γί­ου Σεφε­ριά­δη, νομπε­λί­στας ποι­η­τής. (Θαν. 20/9/1971)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: Η Ελλά­δα δεν τον πλή­γω­σε μόνο…. τον αγά­πη­σε και πολύ …!!

1916 Η πολι­τεία της Νότιας Καρο­λί­νας των ΗΠΑ ανε­βά­ζει τα κατώ­τε­ρα όρια ηλι­κί­ας της παι­δι­κής εργα­σί­ας στις βιο­μη­χα­νί­ες και τα ορυ­χεία, από τα 12 στα 14 έτη.

1932 Ο φιν­λαν­δι­κός στρα­τός συντρί­βει πρα­ξι­κό­πη­μα που επι­χεί­ρη­σε η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή φασι­στι­κή οργά­νω­ση Lapua. Παρά τους ισχυ­ρούς δεσμούς της οργά­νω­σης με τον στρα­τό, ο τελευ­ταί­ος παρέ­μει­νε πιστός στη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της χώρας.

1940 Η ται­νία του Βίκτορ Φλέ­μινγκ Όσα παίρ­νει ο άνε­μος κερ­δί­ζει 8 Βρα­βεία Όσκαρ. Η ηθο­ποιός Χάτι Μακ Ντά­νιελ γίνε­ται η πρώ­τη αφρο­α­με­ρι­κα­νί­δα που κερ­δί­ζει Όσκαρ.

1940 Γεν­νή­θη­κε ο Βαρ­θο­λο­μαί­ος Α’, οικου­με­νι­κός πατριάρ­χης Κωνσταντινουπόλεως

1940  Μετά τη διάρ­ρη­ξη της ισχυ­ρά οχυ­ρω­μέ­νης «γραμ­μής Μάν­χαϊμ» από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, η φιν­λαν­δι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­ζε­ται να προ­σέλ­θει σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τον τερ­μα­τι­σμό του σοβιε­το — φιν­λαν­δι­κού πολέ­μου (1939–1940).

1944 υπο­γρά­φτη­κε η συμ­φω­νία της Πλά­κας — Μυρό­φυλ­λου για την κοι­νή δρά­ση κατά των Γερ­μα­νών κατα­κτη­τών της χώρας από τον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ..

1944 Πέντε ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ινδο­νη­σί­ας κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνατο

1948 Κορυ­φώ­νο­νται οι ομα­δι­κές δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις στη Μακρό­νη­σο, κατά τις οποί­ες σκο­τώ­νο­νται 17 και τραυ­μα­τί­ζο­νται 61 φαντά­ροι. Άλλοι 250 παρα­πέ­μπο­νται στο στρατοδικείο

1956 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής σχη­μα­τί­ζει την πρώ­τη του κυβέρ­νη­ση που προ­ήλ­θε από εκλο­γές. Η Λίνα Τσαλ­δά­ρη (69 ετών) ανα­λαμ­βά­νει το υπουρ­γείο Πρό­νοιας και γίνε­ται έτσι η πρώ­τη ελλη­νί­δα υπουργός.

1956 — Γεν­νή­θη­κε η Αϊλίν Γουόρ­νος (Aileen Carol Wuornos), Αμε­ρι­κα­νί­δα κατά συρ­ροή δολο­φό­νος: σκό­τω­σε επτά άντρες στη Φλό­ρι­ντα της Αμε­ρι­κής από το 1989 έως το 1990, ισχυ­ρι­ζό­με­νη πως την είχαν βιά­σει ή απο­πει­ρά­θη­καν να τη βιά­σουν, όταν ήταν ιερό­δου­λη. Δικά­στη­κε και κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνατο

1960 Σει­σμός μεγέ­θους 5,7  Ρίχτερ κλο­νί­ζει το παρά­κτιο Μαρό­κο, κατα­στρέ­φο­ντας το Αγκα­ντίρ και αφή­νο­ντας πίσω του πάνω από 12.000 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες.

1968 Η Επι­τρο­πή Kerner, που συγκρο­τή­θη­κε μετά την επέμ­βα­ση του στρα­τού κατά εξε­γερ­μέ­νων αφρο­α­με­ρι­κα­νών στην πόλη του Ντι­τρόιτ (με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 43, το τραυ­μα­τι­σμό 1.189 και τη σύλ­λη­ψη 7.200 ατό­μων), κατέ­λη­ξε πως τα επει­σό­δια οφεί­λο­νταν στις τρο­μα­κτι­κές οικο­νο­μι­κές ανι­σό­τη­τες και το ρατσι­σμό που επι­κρα­τού­σαν στις ΗΠΑ.

1976 Εξα­γριω­μέ­νοι οπα­δοί του Παναι­τω­λι­κού εισβάλ­λουν στο γήπε­δο και ένας από αυτούς δαγκώ­νει και κόβει το αυτί του Θεσ­σα­λο­νι­κιού διαι­τη­τή Στέ­φα­νου Ράμ­μου, επει­δή έδω­σε ένα αυστη­ρό πέναλ­τι στον ΠΑΟΚ

1992 Ο Νίκος Γκά­λης καταρ­ρί­πτει το ρεκόρ των 11.030 πόντων του Βασί­λη Γκού­μα στον αγώ­να μπά­σκετ Παγκρα­τί­ου – Άρη.

1996 Τερ­μα­τί­ζε­ται επί­ση­μα η πολιορ­κία του Σαράγεβο.

2004 Πρα­ξι­κό­πη­μα στην Αϊτή (με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ) ανα­τρέ­πει τον εκλεγ­μέ­νο Πρό­ε­δρο της χώρας Ζαν Μπερ­τράν Αριστίν

2012 Πεθαί­νει σε ηλι­κία 70 ετών ο Βασί­λης Τσι­βι­λί­κας, κωμι­κός ηθο­ποιός του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινηματογράφου.

tsivilikas3

2020 Αναγ­γέλ­λε­ται πανε­ξόρ­μη­ση του ΚΚΕ με το ντο­κι­μα­ντέρ για τα 100χρονα. Εγκαι­νιά­ζε­ται η 4μηνη καμπά­νια για την αύξη­ση της κυκλο­φο­ρί­ας του Ριζοσπάστη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο