Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 30 Σεπτεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1399 O Ερρί­κος Δ’ ανα­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς της Αγγλίας

1636 Ισχυ­ρός σει­σμός 7,1 R πλήτ­τει την Κεφα­λο­νιά και τη Ζάκυν­θο. Οι νεκροί φτά­νουν τους 540 και οι τραυ­μα­τί­ες τους 1.500. Οι μετα­σει­σμι­κές δονή­σεις θα διαρ­κέ­σουν ως το 1637.

1791 Η όπε­ρα του Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ «Ο Μαγι­κός Αυλός» κάνει πρε­μιέ­ρα στη Βιέννη

1822 Ο τουρ­κι­κός στό­λος απο­βι­βά­ζει 3.000 άνδρες στην επα­να­στα­τη­μέ­νη Κρή­τη. Όσοι γλί­τω­σαν από τα πυρά και τα γιου­ρού­σια των επα­να­στα­τών υπο­χρε­ώ­θη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν το νησί στις 18 του Οκτώβρη.

1826 Πέθα­νε ο Γιάν­νης Γκού­ρας, μία από τις αμφι­λε­γό­με­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­ση. Έπε­σε νεκρός από τουρ­κι­κό βόλι. (Γεν. 1771)

1846 Ο δρ. Γουί­λιαμ Μόρ­τον χρη­σι­μο­ποιεί για πρώ­τη φορά τον αιθέ­ρα ως αναι­σθη­τι­κό για την εξα­γω­γή δοντιού, στο Τσάρ­λε­στον της Μασαχουσέτης.

1876 Επί κυβερ­νή­σε­ως του Αλε­ξάν­δρου Κου­μουν­δού­ρου, δίδε­ται η κυβερ­νη­τι­κή έγκρι­ση για τη σύστα­ση του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Αξιών Αθηνών.

1882 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το πρώ­το υδροη­λε­κτρι­κό εργο­στά­σιο του κόσμου, στο Φοξ Ρίβερ, στο Άπλε­τον του Γουισκόνσιν.

1898 Γεν­νή­θη­κε ο Ορέ­στης Μακρής, Έλλη­νας ηθο­ποιός (Θαν. 29/1/1975)

makris

1921 Γεν­νή­θη­κε η Βρε­τα­νή ηθο­ποιός, Ντέ­μπο­ρα Κερ

1922 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση απο­δέ­χε­ται τη συμ­φω­νία της Διά­σκε­ψης των Μου­δα­νιών, με την οποία δίδε­ται στους Τούρ­κους και η Ανα­το­λι­κή Θρά­κη μέχρι τον Έβρο. Σύσκε­ψη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου στην Αθή­να και απο­δο­χή της εκχώ­ρη­σης της Ανα­το­λι­κής Θρά­κης στην Τουρκία.

1922 Πέθα­νε ο Ιωάν­νης Ψυχά­ρης, Έλλη­νας δημο­τι­κι­στής, φιλό­λο­γος και συγ­γρα­φέ­ας. (Γεν. 15/5/1854)

psixaris

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Τρού­μαν Καπότε

1924 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Νίκςο Ρίζος

rizos 1

1935 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Θεό­δω­ρος Ρούζ­βελτ, αφιε­ρώ­νει το φράγ­μα Χού­βερ στο Μπλακ Κάνιον, ανά­με­σα στην Αρι­ζό­να και τη Νεβά­δα στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό. Το φράγ­μα πήρε το όνο­μά του προς τιμή του 31ου προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Χέρ­μπερτ Χούβερ.

1937 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Γιάν­νης Βόγλης

voglis

1938 Η Βρε­τα­νία, η Γαλ­λία, η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και η Ιτα­λία υπο­γρά­φουν τη Συν­θή­κη του Μονά­χου με την οποία επι­τρέ­πε­ται στη Γερ­μα­νία να κατα­λά­βει τις σου­δη­τι­κές εκτά­σεις της Τσεχοσλοβακίας.

1939 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βρε­τα­νία και Γαλ­λία κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στη Γερ­μα­νία, μετά την εισβο­λή της τελευ­ταί­ας στην Πολωνία.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η 2η μέρα της πρώ­της πρά­ξης της ανθρω­πο­σφα­γής στο Μπά­μπι Γιαρ της Ουκρα­νί­ας. Σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ανα­φο­ρά, εκτε­λέ­στη­καν 33.771 Εβραίοι.

giar

 1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στην Ιτα­λία, οι Γερ­μα­νοί εγκα­τα­λεί­πουν τη Νάπο­λη, ενώ πλη­σιά­ζουν οι Σύμμαχοι.

 1944 Οι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες της Τρί­πο­λης συν­θη­κο­λο­γούν και ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει την πόλη.

1949 Ο Μάο Τσε-Τουνγκ εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας.

1954 Τα κρά­τη-μέλη του ΝΑΤΟ κατα­λή­γουν σε συμ­φω­νία για τον επα­νε­ξο­πλι­σμό και την είσο­δο της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας στη συμμαχία.

1960 Οι «Φλίν­τστο­ουνς» κάνουν το τηλε­ο­πτι­κό τους ντε­μπού­το στις ΗΠΑ.

1962 Ο Τζέιμς Μέρε­ντιθ, μαύ­ρος φοι­τη­τής από το Μισι­σι­πή, επι­χει­ρεί να εισέλ­θει στο Πανε­πι­στή­μιο του Μισι­σι­πή, αντι­με­τω­πί­ζει όμως την απα­γό­ρευ­ση από τους «ιππό­τες» της «Κου — Κλουξ — Κλαν», που έχουν κλεί­σει την πόρ­τα του Ιδρύ­μα­τος. Το γεγο­νός προ­κα­λεί την κινη­το­ποί­η­ση χιλιά­δων μαύ­ρων, Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νών και λευ­κών αντι­ρα­τσι­στών, οι οποί­οι συγκρο­τούν δια­δή­λω­ση. Οι συγκρού­σεις επε­κτεί­νο­νται ταχύ­τα­τα και η αστυ­νο­μία επεμ­βαί­νει. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν δύο νεκροί και εκα­το­ντά­δες τραυματίες.

ratsismos

1965 Στρα­τιω­τι­κό κίνη­μα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Ινδο­νη­σία με σκο­πό ‑καθώς υπο­στή­ρι­ξε- να απο­τρέ­ψει σχε­δια­ζό­με­νο πρα­ξι­κό­πη­μα από μερί­δα του στρα­τού και την CIA. Το κίνη­μα απο­τυγ­χά­νει και οι στρα­τιω­τι­κοί υπό τον στρα­τη­γό Σου­χάρ­το επι­κρα­τούν ξεκι­νώ­ντας μια τερά­στιας έκτα­σης αντι­κομ­μου­νι­στι­κή δολο­φο­νι­κή εκστρα­τεία. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές και άλλα μέλη συνερ­γα­ζό­με­νων οργα­νώ­σε­ων εξο­ντώ­θη­καν ή ρίχτη­καν στις φυλα­κές και σε στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης. Την ίδια περί­ο­δο δολο­φο­νή­θη­καν και οι περισ­σό­τε­ροι ηγέ­τες του ΚΚ Ινδο­νη­σί­ας (Αϊντίτ, Νιό­νο, Λούκ­μαν, κ.α.). Το Μάρ­τιο του 1966 το ΚΚΙ και οι συνερ­γα­ζό­με­νες οργα­νώ­σεις τέθη­καν εκτός νόμου.

indonesia

1966 Η Μπο­τσουα­να­λάν­δη γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος από τη Βρε­τα­νία εντός της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας, με την ονο­μα­σία Μποτσουάνα.

1966 Ελευ­θε­ρώ­νο­νται τα μεσά­νυ­χτα από τις φυλα­κές Σπα­ντά­ου οι Ναζί εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου Άλμπερτ Σπέ­ερ και Μπάλ­ντουρ φον Σίραχ. Στη φυλα­κή παρα­μέ­νει πλέ­ον μόνον ο Ρού­ντολφ Ες.

1969 Η Αθή­να αρχί­ζει να υδρο­δο­τεί­ται από το Μόρ­νο. Εγκαι­νιά­ζε­ται το έργο.

1979 Ο Πανα­μάς απο­κτά ξανά τον έλεγ­χο της Ζώνης της Διώ­ρυ­γας από τις ΗΠΑ. Ο πρό­ε­δρος της χώρας Ομάρ Τορί­χος Ερέ­ρα και ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζί­μι Κάρ­τερ υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για τη στα­δια­κή μετα­βί­βα­ση του ελέγ­χου και της εκμε­τάλ­λευ­σης του καναλιού.

1979 Την ίδια μέρα στην Ελλά­δα, διε­ξά­γε­ται η πρώ­τη αγω­νι­στι­κή του πρώ­του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος της Α’ Εθνι­κής κατη­γο­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νει η ΕΠΑΕ.

1982 Γίνε­ται το περί­φη­μο Ναυά­γιο της Ζακύν­θου. Το πλοίο “Πανα­γιώ­της” μετα­φέ­ρει παρά­νο­μα τσι­γά­ρα, από την Τουρ­κία σε διε­θνή ύδα­τα, με σκο­πό να τα που­λή­σει σε προ­συμ­φω­νη­μέ­νο σημείο. Το πλοίο, ωστό­σο, λόγω εξαι­ρε­τι­κά δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών και χαλα­σμέ­νης μηχα­νής, βγαί­νει εκτός πορεί­ας και πέφτει στα βρά­χια της βορειο­δυ­τι­κής πλευ­ράς της Ζακύνθου.

1985 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σει­σμο­λό­γος, Τσαρλς Φράν­σις Ρίχτερ, που καθιέ­ρω­σε την ομώ­νυ­μη κλί­μα­κα για το μέγε­θος των σεισμών

1988 Ο πρω­θυ­πουρ­γός, Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου, υπο­βάλ­λε­ται σε εγχεί­ρη­ση ανοι­χτής καρ­διάς στο Χέρ­φιλντ του Λον­δί­νου από τον καρ­διο­χει­ρουρ­γό Mαγκ­ντί Γιακούμπ.

1995 Μετά από 15 μήνες απο­κλει­σμό λόγω τιμω­ρί­ας, ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να ξανα­γυ­ρί­ζει στα γήπε­δα φορώ­ντας τη φανέ­λα της Μπό­κα Τζούνιορς.

1997 Τα νησιά Φίτζι επα­να­συν­δέ­ο­νται με τη Βρε­τα­νι­κή Κοι­νο­πο­λι­τεία έπει­τα από 10 χρό­νια και γίνο­νται το 54ο μέλος της.

1999 Λαμ­βά­νει χώρα το πρώ­το ατύ­χη­μα σε πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στην Ιαπω­νία, στη Τοκάι-μού­ρα, βορειο­α­να­το­λι­κά του Τόκιο. Οι εργά­τες υπερ­φορ­τώ­νουν ένα κοντέι­νερ με ουρά­νιο και εκθέ­τουν στη ραδιε­νέρ­γεια τους εαυ­τούς τους και τους κατοί­κους της πόλης.

2000 Στην Ολυ­μπιά­δα του Σίδνεϊ, η ελλη­νι­κή ομά­δα του ανσάμπλ με τις Ειρή­νη Αϊν­δη­λή, Εύα Χρι­στο­δού­λου, Μαρία Γεωρ­γά­του, Χαρά Καρυά­μη, Κλέ­λια Παντα­ζή και Άννα Πολ­λά­του, κατα­κτά το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο με 39.285 βαθ­μούς. Η Μιρέ­λα Μανιά­νη-Τζε­λί­λη κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο στον ακο­ντι­σμό με βολή στα 67.51 μέτρα και ο Αμι­ράν Καρ­ντά­νοφ κατα­κτά το χάλ­κι­νο στην κατη­γο­ρία των 54 κιλών της ελευ­θέ­ρας πάλης.

2003 Δημιουρ­γεί­ται ο μεγα­λύ­τε­ρος όμι­λος αερο­με­τα­φο­ρών στην Ευρώ­πη και ο τρί­τος στον κόσμο, με τη συγ­χώ­νευ­ση της ολλαν­δι­κής KLM και της γαλ­λι­κής Air France.

2010 Πέθα­νε η τρα­γου­δί­στρια, Δούκισσα.

doukissa

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο