Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 15 Μαρτίου;

Σαν σήμερα 👀 15η Μαρτίου
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία.

Η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Κατα­να­λω­τή γιορ­τά­ζε­ται τέτοια μέρα από το 1983, με από­φα­ση του ΟΗΕ και κάθε χρό­νο, οι παγκό­σμιες μπούρ­δες τους αστι­κού κρά­τους πάνε κι έρχο­νται, για δήθεν κινή­μα­τα, “προ­στα­σία”, “δικαιώ­μα­τα” κλπ.

Ο κάθε κατα­να­λω­τής, μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει τις τιμές, την ποιό­τη­τα, τους όρους και το περι­βάλ­λον αγο­ράς, κάθε φορά που επι­λέ­γει ένα προ­ϊ­όν ή υπη­ρε­σία αντί για ένα άλλο. Η επι­λο­γή για ένα συγκε­κρι­μέ­νο προ­ϊ­όν ή υπη­ρε­σία, είναι ψήφος προς αυτό το προ­ϊ­όν ή πωλη­τή, αντί των αντα­γω­νι­στών του. Η συλ­λο­γι­κή δε συμπε­ρι­φο­ρά των κατα­να­λω­τών καθο­ρί­ζει ποια προ­ϊ­ό­ντα θα παρα­μεί­νουν στην αγο­ρά και δια­μορ­φώ­νει τις συν­θή­κες της αγο­ράς (απαι­τή­σεις των κατα­να­λω­τών). Κατά συνέ­πεια, τα ηνία της ελεύ­θε­ρης αγο­ράς βρί­σκο­νται στα χέρια του κατα­να­λω­τή, ο οποί­ος έχει υπο­χρέ­ω­ση να κατα­να­λώ­νει με σύνε­ση, να ξέρει να επι­λέ­γει και να ξέρει να απορρίπτει.

Απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα της Υπη­ρε­σί­ας Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή η απο­τε­λε­σμα­τι­κή θωρά­κι­ση και προ­στα­σία των κατα­να­λω­τών, υιο­θε­τώ­ντας κανό­νες και δια­δι­κα­σί­ες, που οικο­δο­μούν και ενι­σχύ­ουν την εμπι­στο­σύ­νη τους, ως προς την εξα­σφά­λι­ση ποιο­τι­κών και ασφα­λών προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών. Σε ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο, οι τρέ­χου­σες προ­τε­ραιό­τη­τες καθο­ρί­ζο­νται στο ευρω­παϊ­κό θεμα­το­λό­γιο για τους κατα­να­λω­τές, το οποίο έχει ως στό­χο να θέσει τα συμ­φέ­ρο­ντα των κατα­να­λω­τών στο επί­κε­ντρο των πολι­τι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης…

Γονατίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά
από την ακρίβεια και την κυβερνητική κοροϊδία

44 π.X.  Ρωμαί­οι Δημο­κρα­τι­κοί, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τον Βρού­το και τον Κάσιο, δολο­φο­νούν στα σκα­λο­πά­τια της Γερου­σί­ας τον Γάιο Ιού­λιο Καί­σα­ρα. Η δημο­κρα­τία θα επι­ζή­σει δεκα­τρία ακό­μη χρό­νια, μέχρι την ήττα του Μάρ­κου Αντώ­νιου και της Κλε­ο­πά­τρας από τον Οκτα­βια­νό το 31 π.Χ.

gaios

1493 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος επι­στρέ­φει στην Ισπα­νία μετά το πρώ­το του ταξί­δι στην Αμερική.

1738 Γεν­νή­θη­κε ο Τσέ­ζα­ρε Μπε­κα­ρία, ιτα­λός εγκλη­μα­το­λό­γος, οικο­νο­μο­λό­γος, δημο­σιο­λό­γος και φιλό­σο­φος, συγ­γρα­φέ­ας του μνη­μειώ­δους έργου «Περί εγκλη­μά­των και ποι­νών», το οποίο συνέ­βα­λε καθο­ρι­στι­κά στον ορθο­λο­γι­κό και ουμα­νι­στι­κό ανα­προ­σα­να­το­λι­σμό των ποι­νι­κών επι­στη­μών και τη δια­μόρ­φω­ση της λεγό­με­νης «Κλα­σι­κής Σχο­λής» του Ποι­νι­κού Δικαί­ου. (Θαν. 28/11/1794)

1813 Γεν­νή­θη­κε ο Τζον Σνό­ου, Αγγλος για­τρός, που εισή­γα­γε τη χρή­ση του αιθέ­ρα ως αναι­σθη­τι­κό. Θεω­ρεί­ται από τους πατέ­ρες της επι­δη­μιο­λο­γί­ας. (Θαν. 16/6/1858)

1838 Η 25η Μαρ­τί­ου καθιε­ρώ­νε­ται με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα του Όθω­να ως ημέ­ρα εθνι­κής εορτής.

1884 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής, Άγγε­λος Σικελιανός.

sikelianos

1866 Στο χωριό Που­λά­σκι του Τενε­σί, στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής, ιδρύ­ε­ται η οργά­νω­ση με την επω­νυ­μία «Kuklos», πρό­δρο­μος της «Κου Κλουξ Κλαν». Σκο­πός της ήταν «η άμυ­να των λευ­κών κατά των απε­λευ­θε­ρω­θέ­ντων μαύρων»..!

1892 Στην Αγγλία, ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Λίβερπουλ.

1905  Οι επα­να­στά­τες στην Κρή­τη κηρύσ­σουν την ένω­ση της νήσου με την Ελλάδα.

1907 Εκλέ­γο­νται στη Φιν­λαν­δία οι πρώ­τες βου­λευ­τί­νες. Είναι 19 και ανα­λαμ­βά­νουν τα καθή­κο­ντα τους στις 23 Μαΐου.

1913 Τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη Σάμο.

1916 Ο πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Γού­ντρο­ου Ουίλ­σον στέλ­νει 4.800 Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες για να κατα­διώ­ξουν τον Πάν­τσο Βίγια.

1924 Ο Ποδο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος Αθη­νών μετο­νο­μά­ζε­ται σε Πανα­θη­ναϊ­κό Αθλη­τι­κό Όμιλο.

pao

1926 Παραι­τεί­ται ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, ναύ­αρ­χος Παύ­λος Κου­ντου­ριώ­της. Ο Πάγκα­λος προ­κη­ρύσ­σει εκλο­γές για την ανά­δει­ξη νέου Προ­έ­δρου για τις 4 του Απρί­λη 1926. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας προ­σπα­θεί να πετύ­χει κοι­νό μέτω­πο με όλα τα δημο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα και να δώσει στις εκλο­γές χαρα­κτή­ρα αντι­δι­κτα­το­ρι­κό και αντιμοναρχικό.

1927 Λαμ­βά­νει χώρα στην Οξφόρ­δη το πρώ­το Boat Race γυναι­κών μετα­ξύ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης και του Πανε­πι­στη­μί­ου του Κέιμπριτζ.

Ο μύθος του Κώστα Νεστο­ρί­δη ταξι­δεύ­ει για τις γει­το­νιές των αγγέλων

1930 Γεν­νή­θη­κε ο ποδο­σφαι­ρι­στής Κώστας Νεστορίδης.

Ανα­κoί­νω­ση του ΚΚΕ για το θάνα­το του Κώστα Νεστορίδη

1935 Στη Γερ­μα­νία, ο υπουρ­γός Προ­πα­γάν­δας, Γιό­ζεφ Γκέ­μπελς, απα­γο­ρεύ­ει την κυκλο­φο­ρία τεσ­σά­ρων εφη­με­ρί­δων του Βερολίνου.

1937 Δημιουρ­γεί­ται η πρώ­τη τρά­πε­ζα αίμα­τος στον κόσμο για μεταγ­γί­σεις στο νοσο­κο­μείο Κουκ Κάου­ντι, στο Σικά­γο των ΗΠΑ

1938 Εκτε­λεί­ται ο Νικο­λάι Μπου­χά­ριν. Ο Ν. Μπου­χά­ριν υπήρ­ξε στέ­λε­χος του μπολ­σε­βί­κι­κου κόμματος.

buharin

1939 Τα χιτλε­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβά­λουν στην Τσε­χο­σλο­βα­κία, την οποία κατα­λαμ­βά­νουν αναί­μα­κτα. Ο Πρό­ε­δρος Χάτσα, μετά από καρ­δια­κό επει­σό­διο, που υπέ­στη κατά τη διάρ­κεια δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, δια­τάσ­σει να μην υπάρ­ξει αντί­στα­ση κατά των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των. Ο Χίτλερ μετα­τρέ­πει τη Μορα­βία και τη Βοη­μία σε προτεκτοράτα.

germania cheh

1943  Ανα­χω­ρεί από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο πρώ­τος συρ­μός με Έλλη­νες Εβραί­ους με προ­ο­ρι­σμό το Αου­σβιτς. Συνο­λι­κά πάνω από 48.000 Ελλη­νο­ε­βραί­οι εκτο­πί­στη­καν στο Αου­σβιτς, στο Μπιρ­γκε­νά­ου και στο Μπέρ­γκεν-Μπέλ­σεν. Μόνο 2.000 θα επι­στρέ­ψουν στην Ελλά­δα μετά το τέλος του πολέμου.

evraioi

1944 Στις 15 — 16 του Μάρ­τη πραγ­μα­το­ποιεί­ται επι­δρο­μή 2.000 χιτλε­ρι­κών, ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και χωρο­φυ­λά­κων κατά του συνοι­κι­σμού Καλο­γρέ­ζα στην Αθή­να. Εκα­το­ντά­δες πολί­τες συνε­λή­φθη­σαν, ενώ δεκά­δες σπί­τια λεη­λα­τή­θη­καν ή κάη­καν. Σε μια χαρά­δρα κοντά στην πλα­τεία της Καλο­γρέ­ζας δολο­φο­νή­θη­καν 22 κομ­μου­νι­στές αντιστασιακοί.

1945 Απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται τα Δωδε­κά­νη­σα και ζητούν να ενω­θούν με την Ελλάδα.

1951 Πεθαί­νει ο διε­θνούς φήμης Έλλη­νας αστρο­νό­μος Ιωάν­νης Παρα­σκευό­που­λος, του οποί­ου το όνο­μα φέρει ένας κρα­τή­ρας της Σελήνης.

1955 Ανα­κοι­νώ­νε­ται από την Ασφά­λεια η σύλ­λη­ψη του Κώστα Λου­λέ, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και άλλων στε­λε­χών του Κόμματος.

1964 Παντρεύ­ο­νται στο Μόντρε­αλ του Κανα­δά η Ελί­ζα­μπεθ Τέι­λορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον.

1968 Πεθαί­νει ο Ιωάν­νης Πασα­λί­δης, Πρό­ε­δρος της Ενιαί­ας Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς (ΕΔΑ)

pasalidis

1974  Στις ΗΠΑ, ομο­σπον­δια­κό δικα­στή­ριο απο­φαί­νε­ται ότι ο Πρό­ε­δρος, Ρίτσαρντ Νίξον, συμ­με­τεί­χε σε συνω­μο­σία με σκο­πό να καλυ­φθεί ο ρόλος του Λευ­κού Οίκου στην παρα­βί­α­ση των γρα­φεί­ων του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (υπό­θε­ση Γουοτεργκέιτ).

1975 Πέθα­νε ο Έλλη­νας μεγι­στά­νας, Αρι­στο­τέ­λης Ωνάσης

1992  Δεύ­τε­ρος σει­σμός μέσα σε δυο μέρες συγκλο­νί­ζει την Τουρ­κία, σκο­τώ­νο­ντας 800 άτομα.

1995 Τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση με δύο ρου­κέ­τες σημειώ­νε­ται κατά των εγκα­τα­στά­σε­ων του “Mega Channel” στην Παια­νία, την ώρα που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων των 20.30, χωρίς να υπάρ­ξουν τραυ­μα­τι­σμοί, παρά μόνο υλι­κές ζημιές.

1997 Πέθα­νε ο Βικτώρ Βαζα­ρε­λί, Ούγ­γρος ζωγράφος

2003 Η Παγκό­σμια Οργά­νω­ση Υγεί­ας ανα­κοι­νώ­νει ότι η άτυ­πη πνευ­μο­νία συνι­στά παγκό­σμια απει­λή για την υγεία και εκδί­δει προει­δο­ποί­η­ση για τους ταξι­διώ­τες και τις αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες σχε­τι­κά με τα συμπτώματα.

2003 Πόλε­μος στο Ιράκ. Τα πρώ­τα πολε­μι­κά πλοία περ­νούν τη διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, ενώ έντο­νη κινη­τι­κό­τη­τα υπάρ­χει και στη Μεσόγειο.

2006 Πέθα­νε ο πολι­τι­κός, Γεώρ­γιος Ράλ­λης, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε και πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας.

2007 Πέθα­νε ο Stuart Rosenberg (Στιού­αρτ Ρόζεν­μπεργκ, γενν. 11 Αυγού­στου 1927) Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της που έγι­νε περισ­σό­τε­ρο γνω­στός με την ται­νία του “Ο μεγά­λος δρα­πέ­της”, στην οποία πρω­τα­γω­νι­στού­σε ο Πωλ Νιού­μαν, με τον οποίο  συνερ­γά­στη­κε σε άλλες τρεις ται­νί­ες (Ο άνθρω­πος της ημέ­ρας, Δύο ατί­θα­σα λιο­ντά­ρια και Ο επι­θε­ω­ρη­τής Χάρ­περ’). Σκη­νο­θέ­τη­σε την Κατρίν Ντε­νέβ στην πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή ται­νία της στο πλευ­ρό του Τζακ Λέμον (Τρέ­λες τ’ Απρί­λη, 1969), επί­σης έκα­νε τις Cool Hand Luke (1967), Voyage of the Damned (1976), The Amityville Horror (1979) και The Pope of Greenwich Village (1984), The April Fools (1969), WUSA (1970), Pocket Money (1972) The Drowning Pool (1975), Ο ντε­τέ­κτιβ του Σαν Φραν­σί­σκο (1973), Love and Bullets (1979), Let’s Get Harry (1986) και άλλες.

2019 Ένο­πλος εισέρ­χε­ται σε τζα­μί σκο­τώ­νο­ντας 49 ανθρώ­πους και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους 50 στη Νέα Ζηλαν­δία. (Τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο Κράισττσερτς)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο