Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 19 Απριλίου;

Σαν σήμερα 🇨🇺  19 Απριλίου __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου 
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

539 Yπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Φραν­κφούρ­της, με την οποία λήγει ο γαλ­λο-πρω­σι­κός πόλεμος.

1587 O Βρε­τα­νός ναύ­αρ­χος και πρώ­ην πει­ρα­τής σερ Φράν­σις Ντρέικ βυθί­ζει την ισπα­νι­κή αρμά­δα στο λιμά­νι του Κάδιξ, δίνο­ντας τέλος στη θαλασ­σο­κρα­το­ρία των Ισπα­νών και εγκαι­νιά­ζο­ντας την επο­χή της βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας στις θάλασσες.

1770 O Τζέιμς Κουκ εντο­πί­ζει την Αυστραλία.

1770 H Μαρία Αντουα­νέ­τα παντρεύ­ε­ται εξ απο­στά­σε­ως τον Λου­δο­βί­κο τον 15ο.

1772 Γεν­νιέ­ται ο Άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος Ντέι­βιντ Ρικάρ­ντο, ιδε­ο­λο­γι­κός εκπρό­σω­πος της αγγλι­κής βιο­μη­χα­νι­κής αστι­κής τάξης στην περί­ο­δο της βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης και της πάλης των αστών κατά της αρι­στο­κρα­τί­ας των γαιο­κτη­μό­νων. Κύριο έργο του ήταν οι «Αρχές πολι­τι­κής οικο­νο­μί­ας και δημο­σιο­νο­μί­ας» (1817).

1775 Ξεκι­νά­ει ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος της Ανεξαρτησίας

usa polemos anexartisias

1824 πεθαί­νει ο Λόρ­δος Μπάι­ρον στο πολιορ­κού­με­νο Μεσολόγγι.

bayron

1839 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Λον­δί­νου, με την οποία ανα­γνω­ρί­ζε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία του Βελ­γί­ου και του Λου­ξεμ­βούρ­γου από την Ολλανδία.

1882 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία η σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή Πελο­πον­νή­σου, δημιούρ­γη­μα του Χαρί­λα­ου Τρικούπη.

1882 Πεθαί­νει ο Κάρο­λος Δαρ­βί­νος, Άγγλος φυσιο­δί­φης, «πατέ­ρας» της θεω­ρί­ας της εξέ­λι­ξης των ειδών και της φυσι­κής επιλογής

darvinos

1897 Ο John J. McDermott κερ­δί­ζει τον πρώ­το Μαρα­θώ­νιο της Βοστό­νης από­στα­σης 26 μιλί­ων και 385 γιάρ­δων σε 2:55.10. Ο Μαρα­θώ­νιος, που είναι ο παλαιό­τε­ρος τέτοιου είδους, θα διε­ξά­γε­ται κάθε χρό­νο τον Απρί­λιο (Patriots Day).

1902 Γεν­νή­θη­κε ο Σοβιε­τι­κός συγ­γρα­φέ­ας Βενια­μίν Α. Καβέριν

kaverin

1906 Πεθαί­νει ο νομπε­λί­στας φυσι­κός Πιέρ Κιουρί.

1906 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Αθή­να η Μεσο­λυ­μπιά­δα, με αφορ­μή την επέ­τειο 10 ετών από την τέλε­ση των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Έλα­βαν μέρος 884 αθλη­τές από 20 χώρες, ανά­με­σά τους 300 Έλλη­νες και Ελλη­νί­δες. Η διορ­γά­νω­ση σημεί­ω­σε μεγά­λη επι­τυ­χία, αλλά δεν θα επι­βιώ­σει ως θεσμός, επει­δή η Ελλά­δα δεν αντέ­χει το οικο­νο­μι­κό κόστος.

1909 Η Τουρ­κία ανα­γνω­ρί­ζει τη βουλ­γα­ρι­κή αυτονομία.

1912 Ανα­τι­νάσ­σε­ται έξω από τη Σμύρ­νη, με τορ­πί­λη, το ατμό­πλοιο ”Τέξας”, στο οποίο επέ­βαι­ναν περί­που 200 επι­βά­τες, οι περισ­σό­τε­ροιελ­λη­νες. Δια­σώ­θη­καν μόνο 71.

1931 Στο χωριό Μεταλ­λι­κό Κιλ­κίς η αστυ­νο­μία πυρο­βο­λεί τους χωρι­κούς που ξεση­κώ­θη­καν για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για την αυθαί­ρε­τη σύλ­λη­ψη δύο συγ­χω­ρια­νών τους. Από τις σφαί­ρες σκο­τώ­θη­καν 2 αγρότες.

1933 Η Βρε­τα­νία απο­φα­σί­ζει την απα­γό­ρευ­ση των εισα­γω­γών από την ΕΣΣΔ, επει­δή οι σοβιε­τι­κές αρχές κατα­δί­κα­σαν τρεις Βρε­τα­νούς για κατασκοπεία

1936 Δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το κύμα εγκα­τά­στα­σης Εβραί­ων, οι Άρα­βες της Παλαι­στί­νης με επι­κε­φα­λής τον Χατζ Αμίν Αλ Χου­σεϊ­νί εξε­γεί­ρο­νται κατά των Βρε­τα­νών ιμπε­ρια­λι­στών που ελέγ­χουν την περιοχή.

1941 Σε συνεν­νό­η­ση με τη χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία τα βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν σε Γιου­γκο­σλα­βία και Ελλάδα

1943 Οι Γερ­μα­νοί πνί­γουν στο αίμα την εξέ­γερ­ση των Εβραί­ων στο γκέ­το της Βαρσοβίας.

1945 Κατά το τέλος του Β Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη Λειψία

Κού­βα: Η από­φα­ση της σοσια­λι­στι­κής πορεί­ας ως ζωντα­νή μνήμη

1961 Απο­τυγ­χά­νει η αμε­ρι­κα­νι­κής εμπνεύ­σε­ως «Επι­χεί­ρη­ση του Κόλ­που των Χοί­ρων», που ως σκο­πό είχε την ανα­τρο­πή του Φιντέλ Κάστρο

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο