Περιήγηση: Επιστήμη

Επιστήμη
Νικόλαος Κοπέρνικος

Ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος γεν­νή­θη­κε στις 19 Φεβρουα­ρί­ου 1473. Πολω­νός αστρο­νό­μος που δια­τύ­πω­σε τις αρχές του ηλιο­κε­ντρι­κού συστή­μα­τος. Όμως ήταν ταυ­τό­χρο­να αστρο­νό­μος, μαθηματικός,…

Επιστήμη
Ανοίγει ο ‑κατηφορικός- δρόμος για τη δημιουργία ανθρώπινων κλώνων; — Κινέζοι κλωνοποίησαν μαϊμούδες

Ένα ακό­μη βήμα για την κλω­νο­ποί­η­ση ανθρώ­πων έκα­ναν επι­στή­μο­νες του Ινστι­τού­του Νευ­ρο­ε­πι­στή­μης της Κινε­ζι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών στη Σαγκάη, οι οποίοι…

Επιστήμη
Σοκολάτα τέλος…!!!

Το πιο αγα­πη­μέ­νο γλύ­κι­σμα πολ­λών. κιν­δυ­νεύ­ου­με, άρα­γε, να τη στε­ρη­θού­με για πάντα; Σοκο­λά­τα τέλος…!!! στα επό­με­να 40 χρό­νια. Του­λά­χι­στον αυτό ειδικοί…