Περιήγηση: Έγκυος

Προτεινόμενο
Γ. Γκιόκας για το θάνατο της 19χρονης εγκύου: Αναδεικνύονται οι τραγικές ελλείψεις στο ΕΚΑΒ και η ανάγκη για δημόσιο νοσοκομείο στην Αν. Αττική

Για το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό του θανά­του της 19χρονης εγκύ­ου στη Νέα Μάκρη, ενη­με­ρώ­θη­κε από τους υπεύ­θυ­νους του Κέντρου Υγεί­ας Νέας Μάκρης,…

Κοινωνία
ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας για εξευτελιστική μεταχείριση εγκύου προσφύγισσας

Tην ομό­φω­νη κατα­δί­κη της Ελλά­δας για απάν­θρω­πη και εξευ­τε­λι­στι­κή μετα­χεί­ρι­ση μιας εγκύ­ου προ­σφύ­γισ­σας που ανα­γκά­στη­κε να ζήσει του­λά­χι­στον δυό­μι­σι μήνες…

Προτεινόμενο
Κοζάνη: Νοσοκομεία χωρίς γιατρούς — Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση της εγκύου με το νεκρό έμβρυο

Κατε­πεί­γου­σα προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση παρήγ­γει­λε προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Κοζά­νης, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί εάν τελέ­στη­καν αδι­κή­μα­τα στην υπό­θε­ση της 41χρονης εγκύου…

Κοινωνία
Ανοίγει το δρόμο για απολύσεις εγκύων εργαζόμενων γυναικών το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το δρό­μο να απο­λύ­ουν οι επι­χει­ρή­σεις ακό­μα και έγκυ­ες εργα­ζό­με­νες γυναί­κες ανοί­γει από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (ΔΕΕ). Πρό­κει­ται για ευθεία…