Περιήγηση: Αθλητισμός

Αθλητικά
Featured Video Play Icon
Νομοσχέδιο για τη ΒΙΑ στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ _Δ. Κουτσούμπας: Ριζική λύση δεν θα δούμε εάν δεν βγουν από τη μέση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων

Με το ερώ­τη­μα «Πόσα νομο­σχέ­δια  πρέ­πει να έρθουν για να κατα­νοη­θεί ότι τα μέτρα κατα­στο­λής δεν λύνουν από μόνα τους…

Αθλητικά
ΟΑΚΑ: Ούτε στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο η στατική επάρκεια – Από τον Οκτώβρη του 2020 ήταν γνωστά τα προβλήματα

Ακό­μη και στο ελά­χι­στο όριο στα­τι­κής επάρ­κειας, δεν αντα­πο­κρί­νο­νται το στέ­γα­στρο Καλα­τρά­βα και αυτό του ποδη­λα­το­δρο­μί­ου στο ΟΑΚΑ, σύμ­φω­να με τη μελέ­τη του…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Δελής: Να γίνει κριτήριο ψήφου ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ανάγκη του λαού για άθληση (VIDEO)

Οι αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και υπο­δο­μές έχουν την ίδια μοί­ρα με τα έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής και αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, σημεί­ω­σε ο Γιάν­νης Δελής,…