Περιήγηση: Αλέξης Τσίπρας

Πολιτική
«Στο επανιδείν Γενναίε Μεγάλε!»: Όταν ο φανατικός αντικομμουνιστής Μαραντζίδης υμνεί τον Τσίπρα…

«Στο επα­νι­δείν Γεν­ναίε Μεγά­λε!» είναι ο τίτλος της …αγιο­γρα­φί­ας με την οποία ο Μαραν­τζί­δης απο­χαι­ρε­τά­ει τον Τσί­πρα, κάνο­ντας μια αναδρομή…

Απόψεις
Ρέκβιεμ για έναν «αριστερό» υπηρέτη του κεφαλαίου

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εμφα­νί­στη­κε ως δήθεν πολι­τι­κός «μεσ­σί­ας» εν και­ρώ καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης, σκόρ­πι­σε αυτα­πά­τες επί αυτα­πα­τών, δια­σύ­ρο­ντας, ποδο­πα­τώ­ντας και…