Περιήγηση: Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ

Επικαιρότητα
Κόλαφος η νέα συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις μετατροπή επ’ αόριστον της χώρας σε ορμητήριο για τα σχέδια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ

Επ’ αόρι­στον μετα­τρο­πή όλης της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας σε ένα απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ορμη­τή­ριο υπέ­γρα­ψε την Πέμ­πτη η κυβέρ­νη­ση στην Ουά­σιγ­κτον, διευρύνοντας…

Πολιτική
Ο Δ. Κουτσούμπας για την «αντίθεση του ΚΚΕ στους εξοπλισμούς και στις αμυντικές συμφωνίες»

«Η πυρο­προ­στα­σία, η δασο­προ­στα­σία, τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, τα αντι­σει­σμι­κά έργα, είναι φανε­ρό σε όλους ότι απο­κτούν επεί­γο­ντα χαρα­κτή­ρα» τόνι­σε ο γγ…

Πολιτική
ΗΠΑ: Υπογράφτηκε η κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις

Στην υπο­γρα­φή του Δεύ­τε­ρου Πρω­το­κόλ­λου Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA), προ­χώ­ρη­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας, μετα­τρέ­πο­ντας την…

Πολιτική
Νέα Συμφωνία για τις Βάσεις: Υπογράφεται σήμερα το νέο κείμενο-«φωτιά» για τον λαό

Υπο­γρά­φε­ται σήμε­ρα στις ΗΠΑ η νέα Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις, διευ­ρύ­νο­ντας τη χρή­ση στρα­τη­γι­κά επι­λεγ­μέ­νων τοπο­θε­σιών στη χώρα από…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο την Παρασκευή στο Σύνταγμα: Να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις!

Συλ­λα­λη­τή­ριο την Παρα­σκευή 17 Σεπτεμ­βρί­ου με συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα και πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία οργα­νώ­νουν εργα­τι­κά σωματεία,…

Ανακοινώσεις
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει την ανανέωση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας — ΗΠΑ»

Την ανα­νέ­ω­ση της «Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ» καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για την…