Περιήγηση: Αναστολή ποινών

Επικαιρότητα
Από στιγμή σε στιγμή η απόφαση — Θα πάνε φυλακή οι ναζί ή θα τη σκαπουλάρουν όπως πρότεινε η εισαγγελέας;

Λίγο πριν τις 12 το δικα­στή­ριο διέ­κο­ψε τις εργα­σί­ες του προ­κει­μέ­νου να συσκε­φθεί και να ανα­κοι­νώ­σει στη συνέ­χεια την απόφασή…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Πιθανά αύριο η απόφαση — Επικοινωνιακές στρακατούκες σήμερα

Για αύριο το πρωί δια­κό­πη­κε η συνε­δρί­α­ση, με την ολο­κλή­ρω­ση των δευ­τε­ρο­λο­γιών της υπε­ρά­σπι­σης για το ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα της έφεσης.…

Επικαιρότητα
Ερειστική και προκλητική η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου — Επιμένει στην πρότασή της

Σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία στο Εφε­τείο επί των ανα­στο­λών ποι­νής των κατα­δι­κα­σμέ­νων χρυ­σαυ­γι­τών. Τον λόγο πήρε η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας,…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή διαδικασία μετά την αμφισβήτηση της εισαγγελέως από την πρόεδρο

Στις 11 το πρωί θα συνε­χι­στεί η δια­δι­κα­σία στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, που χθες είχε μία απρό­σμε­νη εξέ­λι­ξη καθώς…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποια είναι τα βουλεύματα για τον Γιάννη Λαγό που ζήτησε το δικαστήριο

Στην αυρια­νή συνε­δρί­α­ση το δικα­στή­ριο ανα­μέ­νει από την εισαγ­γε­λέα Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου να προ­σκο­μί­σει βού­λευ­μα που να ανα­φέ­ρει ότι δεν έχει…