Περιήγηση: Απογευματινά χειρουργεία

Πολιτική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Πίσω από αυτό το επικίνδυνο σύστημα Υγείας βρίσκονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ που υλοποιούν όλα τα άλλα κόμματα

https://youtu.be/tc8ZoPKXeJ4 Με ανα­φο­ρά στις κινη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας, που «δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στο αίσχος των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων», ξεκίνησε…

Προτεινόμενο
Καταγγελία της ΕΙΝΑ για απογευματινά χειρουργεία την ίδια ώρα που δεν εκτελούνται εφημερίες λόγω έλλειψης προσωπικού

Μέρα ντρο­πής χαρα­κτη­ρί­ζει τη σημε­ρι­νή (σ.σ. Πέμ­πτη) η Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αχα­ΐ­ας, μετά την ανα­κοί­νω­ση της Διοί­κη­σης του ΠΓΝΠ του Ρίου…

Πολιτική
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Γ. Μαρίνος: Ο λαός να καταδικάσει την πολιτική ΕΕ — κυβερνήσεων με κριτήριο την κατάσταση στην Υγεία (VIDEO)

https://youtu.be/0u1XkDIF3YQ Τον ταξι­κό, αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα όλων των μέχρι τώρα κυβερ­νή­σε­ων όσον αφο­ρά την Υγεία απο­κα­λύ­πτει η Επε­ρώ­τη­ση του ΚΚΕ, όπως…

Πολιτική
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Γ. Δελής: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία — Θράκη δεν υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι Παιδιατρικής ΜΕΘ (VIDEO)

https://youtu.be/IJnveyXqlS8 Τα προ­βλή­μα­τα στην υγεία είναι απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής που υλο­ποιεί­ται από όλες τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις, μια πολι­τι­κή που…

Πολιτική
Γ. Λαμπρούλης: Η πολιτική στήριξης των κερδών είναι απέναντι στην προστασία της υγείας του λαού (VIDEO)

https://youtu.be/gHiwBenFPOE Η τρα­γι­κή κατά­στα­ση της Υγεί­ας είναι φυσι­κό απο­τέ­λε­σμα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που πρέ­πει να αμφι­σβη­τη­θεί για την από­σπα­ση λύσεων,…

Πολιτική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν Υγεία για όλους (VIDEO)

https://youtu.be/3LTgkhuq2Co Στη συζή­τη­ση στη Βου­λή της Επί­και­ρης Επε­ρώ­τη­σης της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ με θέμα «Οι οδυ­νη­ρές συνέ­πειες της κυβερνητικής…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση ‑συζήτηση στην Καισαριανή για την Υγεία με την Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ _Φωτο

Το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής, μαζί με το Σύλ­λο­γο Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών και το παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της Ένω­σης Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθηνών…

Πολιτική
Τι θα συνέβαινε αν ο Κόκκαλης και ο Αυλάμης έκαναν απογευματινά χειρουργεία με φακελάκι;

Το θέμα των απο­γευ­μα­τι­νών επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεί­ων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία είναι γνω­στό. Ήδη έγι­ναν τα πρώ­τα σε «Παπα­γε­ωρ­γί­ου», ΑΧΕΠΑ, «Ευαγ­γε­λι­σμό»…