Περιήγηση: Βίκτορ Όρμπαν

Διεθνή
Παζάρια στη Σύνοδο Κορυφής: Ουγγαρία και Σλοβακία κατά της χορήγησης νέας βοήθειας στην Ουκρανία

Η δυσα­ρέ­σκεια ορι­σμέ­νων κρα­τών-μελών της ΕΕ για τη συνέ­χι­ση της πολυ­δά­πα­νης στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης στην Ουκρα­νία, σε βάρος των συμ­φε­ρό­ντων τμη­μά­των του κεφα­λαί­ου τους,…

Διεθνή
Εθνικιστικά-ακροδεξιά κόμματα: «Σκάλωσαν» ξανά οι διεργασίες για συγκρότηση ευρωομάδας

Απέ­τυ­χαν ξανά να συμ­φω­νή­σουν στη δημιουρ­γία νέας ομά­δας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα εθνι­κι­στι­κά — ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κά κόμ­μα­τα της ΕΕ, που συνα­ντή­θη­καν το…

Διεθνή
Ουγγαρία: Ορμπάν και αντιπολίτευση τσακώνονται για το πώς θα σβήσουν τα ίχνη της κομμουνιστικής περιόδου

Την έντο­νη κρι­τι­κή της αντι­πο­λί­τευ­σης δέχε­ται ο φασί­στας πρω­θυ­πουρ­γός της Ουγ­γα­ρί­ας Βίκτορ Όρμπαν για το γεγο­νός ότι έδω­σε εντο­λή σήμερα…

Πολιτική
Ευχαριστήρια επιστολή Όρμπαν στη ναζιστική Χρυσή Αυγή προκαλεί αναταράξεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Ευχα­ρι­στή­ρια επι­στο­λή στη ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή για τη στή­ρι­ξη της στην ουγ­γρι­κή κυβέρ­νη­ση απέ­στει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ουγ­γα­ρί­ας Βίκτορ Όρμπαν,…