Περιήγηση: Βιασμός ανηλίκων

Κοινωνία
Καταγγελίες για βασανισμούς και βιασμούς παιδιών στην ΜΚΟ «Κιβωτός του κόσμου»

Σοκα­ρι­στι­κές καταγ­γε­λί­ες για τρεις περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης (δύο ενή­λι­κων και ενός ανή­λι­κου αγο­ριού) σε δομές της ΜΚΟ «Κιβω­τός του Κόσμου»,…

Επικαιρότητα
Έφεση κατά της απόφασης για τον Δ. Λιγνάδη από την εισαγγελέα Εφετών

Αντι­μέ­τω­πος με το ενδε­χό­με­νο επι­βο­λής μεγα­λύ­τε­ρης ποι­νής στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, είναι πλέ­ον ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, μετά την άσκη­ση έφε­σης από…

Επικαιρότητα
Δίκη Δημήτρη Λιγνάδη: Σήμερα η απόφαση για τους τρεις βιασμούς ανηλίκων αγοριών

Σήμε­ρα το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει την ετυ­μη­γο­ρία του για την “υπό­θε­ση Λιγνά­δη”, μία ποι­νι­κή δικο­γρα­φία για σεξουαλική…