Περιήγηση: Βιασμός ανηλίκων

Κοινωνία
Συνελήφθη προπονητής για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αθλητριών

Συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής προ­πο­νη­τής που προ­έ­βαι­νε σε γενε­τή­σιες πρά­ξεις σε βάρος ανήλικων…

Κοινωνία
Καταγγελίες για βασανισμούς και βιασμούς παιδιών στην ΜΚΟ «Κιβωτός του κόσμου»

Σοκα­ρι­στι­κές καταγ­γε­λί­ες για τρεις περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης (δύο ενή­λι­κων και ενός ανή­λι­κου αγο­ριού) σε δομές της ΜΚΟ «Κιβω­τός του Κόσμου»,…

Επικαιρότητα
Έφεση κατά της απόφασης για τον Δ. Λιγνάδη από την εισαγγελέα Εφετών

Αντι­μέ­τω­πος με το ενδε­χό­με­νο επι­βο­λής μεγα­λύ­τε­ρης ποι­νής στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, είναι πλέ­ον ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, μετά την άσκη­ση έφε­σης από…