Περιήγηση: Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ατέχνως
Το Κίεβο ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή πυραύλων “Stinger”

Αντια­ε­ρο­πο­ρι­κούς πυραύ­λους «Stinger» παρέ­δω­σε η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στο Κίε­βο, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πλή­ρως τις σχετικές…

Διεθνή
Ο ουκρανικός στρατός ζητά την επιστράτευση επιπλέον 450 — 500 χιλ. ανθρώπων για τον πόλεμο

Ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δήλω­σε σήμε­ρα ότι ο ουκρα­νι­κός στρα­τός έχει ζητή­σει την επι­στρά­τευ­ση επι­πλέ­ον 450.000–500.000 ανθρώ­πων για να συνε­χί­σει τον…

Διεθνή
Ωρα μηδέν…

Όπως πριν από μερι­κές μέρες ανα­κοί­νω­σε την προ­σχώ­ρη­ση της Ελλά­δας στη δια­κή­ρυ­ξη — πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν του G7, έτσι και τη…

Απόψεις
Ο Μητσοτάκης ως «ντίλερ» των ευρωνατοικών συμφερόντων — του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση «για την ευρω­α­τλα­ντι­κή ενσω­μά­τω­ση της Ουκρα­νί­ας». Έτσι τιτλο­φο­ρεί­ται το απα­ρά­δε­κτο κεί­με­νο που υπέ­γρα­ψαν ο…