Περιήγηση: Γιάννης Μπουτάρης

Πολιτική
Δήμος Θεσσαλονίκης: Σουλατσαρίσματα μεταξύ υποψηφίων — Αδιάψευστος μάρτυρας των ουσιαστικών ταυτίσεών τους

Οχτώ συν­δυα­σμοί διεκ­δι­κούν τη διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις εκλο­γές του Οκτώ­βρη, εκτός από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Οκτώ δια­φο­ρε­τι­κά πρόσωπα,…

Ανακοινώσεις
ΕΔΥΕΘ: Απαράδεκτη και κατάπτυστη η απονομή του βραβείου «Νίκος Νικηφορίδης» στο Γιάννη Μπουτάρη

Σχε­τι­κά με την απο­νο­μή Βρα­βεί­ου Ειρή­νης Νίκος Νικη­φο­ρί­δης 2019 στο Δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης Με έκπλη­ξη ενη­με­ρω­θή­κα­με από τον ημε­ρή­σιο τύπο, ότι μία…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Η επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη είναι καταδικαστέα και ως εκεί»

Μιλώ­ντας σήμε­ρα στον ρ/σ Alpha 98.9 ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ανα­φο­ρι­κά με την κατά­θε­ση λου­λου­διών από τον πρω­θυ­πουρ­γό στο σημείο όπου δολοφονήθηκε…

Επικαιρότητα
Και ένας αστυνομικός ανάμεσα σε αυτούς που επιτέθηκαν στον Μπουτάρη

Αστυ­νο­μι­κός είναι ένα από τα τρία νέα πρό­σω­πα που ταυ­το­ποι­ή­θη­καν και φαί­νο­νται να επι­τί­θε­νται στο δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νη Μπου­τά­ρη. Πρό­κει­ται για…

Κοινωνία
Ταυτοποιήθηκε 41χρονος για την επίθεση σε βάρος του Γ. Μπουτάρη — Τι θα απαντήσει στο παιδί του;

Ένα ακό­μη άτο­μο ταυ­το­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο της διε­νερ­γού­με­νης προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για την επί­θε­ση σε βάρος του δημάρ­χου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Γιάν­νη Μπουτάρη.…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης: Απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη της επίθεσης στον Γ.Μπουτάρη (VIDEO)

Την από­λυ­τη και κατη­γο­ρη­μα­τι­κή κατα­δί­κη της τρα­μπού­κι­κης επί­θε­σης ενά­ντια στο δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νη Μπου­τά­ρη εξέ­φρα­σε κατά τη διάρ­κεια της χθεσινής…