Περιήγηση: Γιάννης Ρίτσος

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Get the Picture _άρπα το στον αέρα: Μια ιστορία για την “τέχνη” και την “ξύλινη γλώσσα” της στρατευμένης ΤΕΧΝΗΣ

Η Bianca Bosker είναι Αμε­ρι­κα­νί­δα δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Το βιβλίο της για τους σνομπ του κρα­σιού Cork Dork (φελ­λός ολκής),…

Πολιτισμός
Παρίσι: Εκδήλωση αφιερωμένη στο Γιάννη Ρίτσο στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Μεγά­λη βρα­διά αφιε­ρω­μέ­νη στον σπου­δαίο κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή της Ρωμιο­σύ­νης Γιάν­νη Ρίτσο διορ­γα­νώ­νει το Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Πολι­τι­σμού (ΕΙΠ) στο Παρί­σι, σε…

Θέατρο
Τελευταίες παραστάσεις: «Οι γειτονιές του κόσμου» στο θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Μετά από δύο χρό­νια επι­τυ­χη­μέ­νων παρα­στά­σε­ων, «Οι γει­το­νιές του κόσμου», του Γιάν­νη Ρίτσου, σε σκη­νο­θε­σία Νάντιας Δαλ­κυ­ριά­δου, αλλά­ζουν θεα­τρι­κή στέ­γη και «γει­το­νιά» και ανεβαίνουν…

Πολιτισμός
Βήμα καταγγελίας της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στην Κούβα η παρουσίαση του «Μεγάλου Ζωολογικού Κήπου»

Προ­γραμ­μα­τί­στη­κε ως παρου­σί­α­ση βιβλί­ου, της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος», όμως η επι­και­ρό­τη­τα τη μετέ­τρε­ψε σε βήμα καταγ­γε­λί­ας της ιμπεριαλιστικής…