Περιήγηση: Γιάννης Ρίτσος

Πολιτισμός
Βήμα καταγγελίας της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στην Κούβα η παρουσίαση του «Μεγάλου Ζωολογικού Κήπου»

Προ­γραμ­μα­τί­στη­κε ως παρου­σί­α­ση βιβλί­ου, της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος», όμως η επι­και­ρό­τη­τα τη μετέ­τρε­ψε σε βήμα καταγ­γε­λί­ας της ιμπεριαλιστικής…

Βιβλίο
«Ο μεγάλος ζωολογικός Κήπος» του εθνικού ποιητή της Κούβας Νικολάς Γκιγιέν σε απόδοση Γιάννη Ρίτσου από τις εκδόσεις Ατέχνως

θα κυκλο­φο­ρή­σει σε λίγες ημέ­ρες, από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως, «Ο μεγά­λος ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του εθνι­κού ποι­η­τή της Κού­βας Νικο­λάς Γκι­γιέν σε…

Νέες Κυκλοφορίες
ΕΡΧΕΤΑΙ μια ενδιαφέρουσα έκδοση: Η συνάντηση του ποιητή της Ρωμιοσύνης με τον «κιθαριστή» των λαών της Λατινικής Αμερικής

Παρά τα προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γεί ο κορο­νο­ϊ­ός, οι εκδό­σεις Ατέ­χνως συνε­χί­ζουν το πρό­γραμ­μά τους για το φθι­νό­πω­ρο του 2020 με…