Περιήγηση: Δασοπυρόσβεση

Επικαιρότητα
ΕΑΚΠ_Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: “από τον στρατηγό άνεμο στην ατομική ευθύνη”

Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κίνη­ση Πυρο­σβε­στών Της  Πανελ­λή­νιας  Ομο­σπον­δί­ας  Ενώ­σε­ων  Υπαλ­λή­λων  Πυρο­σβε­στι­κού  Σώμα­τος Τηλ.: 6974881331,  6974055854,  6972620039  web site: www.eakp.gr,  email: [email protected]

Πολιτική
Διαφημιστής της «κοινωνικής ευαισθησίας» του κεφαλαίου ο Κυρ. Μητσοτάκης

Την εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επι­στρά­τευ­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, για τις δρα­μα­τι­κές ελλεί­ψεις στη δασο­πυ­ρό­σβε­ση. «Φέτος είμα­στε πιο έτοι­μοι από ποτέ»,…

Κοινωνία
ΚΚΕ: Κόντρα σε αντίξοες συνθήκες, οι πυροσβέστες έδωσαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

“Από τις πρό­σφα­τες δασι­κές πυρ­κα­γιές που εκδη­λώ­θη­καν σε όλη την Ελλά­δα έγι­ναν στά­χτη συνο­λι­κά πάνω από 150.000 στρέμ­μα­τα δασών, δασικών…

Πολιτική
Στους μαθητές και στα σχολεία ζητά ο Κυρ. Μητσοτάκης να ανατεθεί (υποχρεωτικά) η δασοπροστασία!!!

Ανάρ­τη­ση στο facebook έκα­νε πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας με προ­τά­σεις για τα μέτρα προ­στα­σί­ας των δασών και αντι­με­τώ­πι­σης των πυρκαγιών.…