Περιήγηση: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας

Ιστορία
Ποια «Ελλάδα» νίκησε το ‘49 στον Γράμμο και στο Βίτσι;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Κάθε χρό­νο τέτοια επο­χή, ενώ­σεις από­στρα­των αξιω­μα­τι­κών, ακρο­δε­ξιές-εθνι­κι­στι­κές οργα­νώ­σεις και γκρου­πού­σκου­λα, φασι­στοει­δή και φιλο­βα­σι­λι­κά απο­μει­νά­ρια, συγκε­ντρώ­νο­νται στο…