Περιήγηση: εθνικισμός

Επικαιρότητα
Άθλια εθνικιστική ανάρτηση του αντιδημάρχου Περιστερίου — Δήλωση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την άθλια ανάρ­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Περι­στε­ρί­ου που απει­κο­νί­ζει την Τουρ­κία ως ελλη­νι­κό έδα­φος κατα­δι­κά­ζει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος της ΚΕ…

Διεθνή
Έμπαινε Πούτιν, έμπαινε…

«Εγέρ­θη ο μαρ­μα­ρω­μέ­νος Βασι­ληάς», «Ολό­κλη­ρη η ιστο­ρι­κή για την ανθρω­πό­τη­τα ομι­λία του Ρώσου προ­έ­δρου», «Αρχι­στρά­τη­γος Πού­τιν, Νέων Βυζα­ντι­νών Δυνά­με­ων του…

Επικαιρότητα
Εθνικιστικό κρεσέντο από βουλευτή της ΝΔ: «Πάλιν με χρόνους με καιρούς πάλιν δικιά μας θάναι»

Σε εθνι­κι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο βου­λευ­τής Καστο­ριάς της ΝΔ Ζήσης Τζη­κα­λά­γιας, με αφορ­μή την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση για μετα­τρο­πή της Αγίας…

Διεθνή
«Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αποδεικνύεται ανέφικτο στον καπιταλισμό» — ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας (PCTE)

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ενώ συνε­χί­ζε­ται η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ισπα­νία για το θέμα της Κατα­λο­νί­ας και η Βαρ­κε­λώ­νη ζει μερόνυχτα…