Περιήγηση: εθνικισμός

Παιδεία
Δεν έχει θέση στα σχολεία μας το δηλητήριο και το μίσος των εθνικιστών!

Με αφορ­μή την προ­σπά­θεια που κάνουν ορι­σμέ­νοι εθνι­κι­στι­κοί κύκλοι το τελευ­ταίο διά­στη­μα να χύσουν το φασι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο στους μαθη­τές, η «Αγω­νι­στι­κή…

Παιδεία
Οι μαθητές ξεμπροστιάζουν την Χρυσή Αυγή: «Αστείο να το παίζουν πατριώτες αυτοί που έχουν σημαία τους τη σβάστικα…»

Να απο­μο­νώ­σουν τις φασι­στι­κές φωνές, να ανα­δεί­ξουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που ζού­νε καθη­με­ρι­νά και να αγω­νι­στούν για ένα σχο­λείο που…

Παιδεία
Έξω οι φασίστες χρυσαυγίτες απ’ τα σχολεία — Μαθητές σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα λένε όχι στο εθνικιστικό μίσος

Ανα­κοι­νώ­σεις μαθη­τών της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Πρέ­βε­ζας με αφορ­μή τα καλέ­σμα­τα μίσους της Χρυ­σής Αυγής. Συγκε­κρι­μέ­να, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης αναφέρει:…

Κοινωνία
Να απομονωθούν οι εθνικιστικές και αλυτρωτικές φωνές στα σχολεία — Κάλεσμα γονέων στην Κεντρική Μακεδονία

Να απο­μο­νώ­σουν τις εθνι­κι­στι­κές φωνές που οδη­γούν σε μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού, καλεί τους γονείς και τους μαθη­τές η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Γονέ­ων και…

Απόψεις
Άντε και στο «Μακελειό», κύριε Λαφαζάνη…

Λέγε­ται υπο­κρι­σία και τυχο­διω­κτι­σμός. Είναι όταν που­λάς «αρι­στε­ρο­σύ­νη» με το τσου­βά­λι παρι­στά­νο­ντας τον «υπε­ρε­πα­να­στά­τη», ενώ προη­γου­μέ­νως έχεις συμ­με­τά­σχει από υπουργικές…

Απόψεις
Εθνικισμός, κοσμοπολιτισμός, διεθνισμός για γνήσιος πατριωτισμός

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στα πρό­σφα­τα συλ­λα­λη­τή­ρια για την «Ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας», αλλά και σε μιας σει­ρά άρθρα, σχό­λια, δημο­σιεύ­μα­τα προβάλλεται…