Περιήγηση: Ελλάδα ΗΠΑ

Πολιτική
Συνομιλία Μητσοτάκη-Μπάιντεν: «Yes Men» για βαθύτερη ελληνική εμπλοκή στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Την «ετοι­μό­τη­τα» της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης για «στε­νή συνερ­γα­σία» ‑βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή σε επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς- με τις ΗΠΑ εξέ­φρα­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριάκος…

Πολιτική
Συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ: «Αξιόπιστος σύμμαχος» στα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ η Ελλάδα

Με την δια­βε­βαί­ω­ση που απεύ­θυ­νε στην αρχή της συνά­ντη­σης πως η Ελλά­δα απο­τε­λεί έναν «αξιό­πι­στο και προ­βλέ­ψι­μο εταί­ρο», ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, εξέφρασε…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση για την ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις ανα­φέ­ρει: «Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρνηση…