Περιήγηση: ΕΣΗΕΑ

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ Τύπου-ΜΜΕ: Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ όπλισε την εργοδοτική τρομοκρατία τη μέρα της απεργίας

«Μάχη με το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας, έδω­σαν από το πρωί της Τετάρ­της οι εργα­ζό­με­νοι στα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά κανά­λια και σε άλλα ηλεκτρονικά…

Επικαιρότητα
Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η…

Κοινωνία
Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Το ψηφοδέλτιο και την εκλογική διακήρυξη παρουσίασε η «Δημοσιογραφική Συνεργασία»

Στην τελι­κή ευθεία για τις εκλο­γές της ΕΣΗΕΑ (27 — 31 Γενά­ρη), ο συν­δυα­σμός της «Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας» παρου­σί­α­σε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το το…

Κοινωνία
Σε τροχιά κλεισίματος το καθημερινό φύλλο της «Αυγής»

Σε τρο­χιά κλει­σί­μα­τος κλει­σί­μα­τος του καθη­με­ρι­νού φύλ­λου η εφη­με­ρί­δα Αυγή δεδο­μέ­νης της απο­τυ­χί­ας του προ­γράμ­μα­τος εθε­λου­σί­ας εξό­δου. Οι ολο­κλη­ρω­μέ­νες εθε­λου­σί­ες έως…

Επικαιρότητα
ΕΣΗΕΑ: Οριστική διαγραφή του Άρη Πορτοσάλτε για απεργοσπαστική δραστηριότητα

Τη δια­γρα­φή του Άρη Πορ­το­σάλ­τε, για απερ­γο­σπα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, απο­φά­σι­σε το Πρω­το­βάθ­μιο Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ). Πιο συγκεκριμένα,…

Ανακοινώσεις
ΕΣΗΕΑ για την δολοφονία Καραϊβάζ: «Οι δημοσιογράφοι δεν πτοούνται από δολοφονίες, τραυματισμούς και απειλές»

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την δολο­φο­νία του δημο­σιο­γρά­φου Γ. Καραϊ­βάζ, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ σημειώ­νει: Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ…

Ατέχνως
Θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα η ΕΣΗΕΑ για τα ellinika hoaxes, τα μεγαλύτερο fake news της ενημέρωσης

Ανοι­χτή επι­στο­λή στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών Θα ήταν για γέλια η περί­πτω­ση των Ελλη­νι­κών hoaxes…